Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Analysis of the Investment Environment of Chinese Commercial Properties in Czech Republic
Název práce v češtině: Analýza investiční povahy čínského komerčního vlastnictví v České republice
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Investment Environment of Chinese Commercial Properties in Czech Republic
Klíčová slova: Česká republika, Čína, Komerční nemovitosti, PZI, Nemovitosti, Investiční klima, Dotazník, Startegmic umístění, Mzdové náklady, Ekonomický růst
Klíčová slova anglicky: Czech Republic, China, Commercial Properties, FDI, Real estate, Investment climate, Questionnaire, Startegmic location, Labour costs, Economic growth
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2018
Datum zadání: 16.05.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2019 09:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2066, Jinonice - místn. č. 2066
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Oponenti: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
  Slavo Radošević, PhD.
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Mnoho zemí by chtělo využít přímých zahraničních investic ke zvýšení růstu HDP a podpoře stabilního rozvoje. Česká republika je jednou ze zemí s největšími PZI ve střední a východní Evropě. Mezitím čínské investice významně vzrostly a již v posledních letech se staly důležitým rysem čínsko-evropských vztahů. Užší spolupráce mezi Čínou a Evropou by mohla podpořit přímé zahraniční investice. V rámci druhů přímých zahraničních investic zaznamenaly odvětví nemovitostí v mnoha rozvinutých a rozvíjejících se regionech rychlý nárůst. Cílem této studie je proto analyzovat investiční prostředí čínských komerčních nemovitostí v České republice. Pro tento výzkum budou použity dva základní výzkumné návrhy. První návrh se zaměřuje na shromážděná data, která jsou k dispozici pro prezentaci investičního klimatu České republiky. V této části také porovnáváme Českou republiku s ekonomikou služebních. Zjistili jsme, že relativně nízká cena práce, nízká míra inflace, snazší zřizování podniků (z hlediska času i spotřeby peněz) činí Českou republiku atraktivnější. A to je v souladu s empirickou analýzou. Zadruhé, pro tuto studii byla použita metoda dotazníku a dostáváme zpět 108 dotazníků. V této části se zabýváme jak subjektivními, tak objektivními otázkami. Na konci kapitoly také diskutujeme o zajímavých odpovědích na otevřené otázky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
Many countries would like to use foreign direct investment to increase the growth of GDP and promote stable development. The Czech Republic is one of the countries having the largest FDI within Central and Eastern Europe. Meanwhile, Chinese investments have increased significantly and already became an important feature of the China-Europe relationships during recent years. The closer cooperation between China and Europe could encourage FDI. Within the kinds of FDI, the real estate industries experienced a rapid increase in many developed and emerging regions. Therefore, the aim of this study is aiming to analyse the investment environment of Chinese commercial properties in the Czech Republic. Two basic research designs will be employed for this research. The first design is focusing on collected recent available data to present the investment climate of the Czech Republic. In this part, we also make comparisons of the Czech Republic with serval economies. We found that the relatively low cost of labour, low inflation rate, easier to set-up a business (in terms of both times consuming and cash consuming) make the Czech Republic becomes more attractive. And this is consistent with the empirical analysis. Secondly, the questionnaire method was used for the study and we get back 108 questionnaires. In this part, we include both subjective and objective questions. And we also discuss some interesting responses of the open questions at the end of Chapter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK