Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj myšlení a řeči jako oblast čtenářské pregramotnosti
Název práce v češtině: Rozvoj myšlení a řeči jako oblast čtenářské pregramotnosti
Název v anglickém jazyce: Speech and thought development as part of reader preliteracy
Klíčová slova: dítě předškolního věku, čtenářská pregramotnost, myšlení, řeč, slovní zásoba, paměť, pozornost
Klíčová slova anglicky: children of preschool age, reader preliteracy, thought, speech, vocabulary, memory, attention
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.05.2018
Datum zadání: 14.05.2018
Datum a čas obhajoby: 28.05.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl diplomové práce: Navrhnout soubor úkolů pro rozvoj myšlení a řeči jako oblasti čtenářské pregramotnosti

1. Teoretická část práce se bude věnovat čtenářské pregramotnosti, poznatkům rozvoje psychických procesů, řeči, jazykových schopností, myšlení, slovní zásoby a gramatické správnosti u dětí předškolního věku.
2. Na základě znalostí nastudovaných v teoretické části práce autorka navrhne soubor úkolů pro rozvoj myšlení a řeči jako oblasti čtenářské pregramotnosti
3. Soubor úkolů ověří na skupině dětí mateřských škol ve věku 5 - 7 let.
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, a. s., 2011. ISBN 978-80-251-1829-0
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost. Brno: Computer Press, a.s., 2011. ISBN 978-80-251-2569-4
BRUCEOVÁ, T. Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-068-5
BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-210-4454-8
DURDILOVÁ, L., KLENKOVÁ, J. Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-770-0
GEBHARTOVÁ, V. Jak a co číst dětem v MŠ. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-854-8
GEBHARTOVÁ, V. Literatura pro děti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
HOMOLOVÁ, K. Čtenářská propedeutika. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7368-657-4
CHYTKOVÁ, H., KRČMOVÁ, M., MONATOVÁ, L. Poznávání společnosti a rozvíjení jazyka v předškolním věku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
KŘIVÁNEK, Z., WILDOVÁ, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1998. ISBN 80-86039-55-2
KUCHARSKÁ, A. a kol. Porozumění čtenému III. Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-7290-862-2
KUCHARSKÁ, A. a kol. Riziko dyslexie. Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-784-7
Předběžná náplň práce
Nastudovat problematiku čtenářské pregramotnosti, poznatkům rozvoje psychických procesů, řeči, jazykových schopností, myšlení, slovní zásoby a gramatické správnosti u dětí předškolního věku.
Navrhnout soubor úkolů pro rozvoj myšlení a řeči jako oblasti čtenářské pregramotnosti.
Ověřit navržený soubor úkolů pro rozvoj myšlení a řeči na skupině dětí mateřských škol ve věku 5 - 7 let.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To study the issues of reader literacy, knowledge of the development of psychic processes, speech, language skills, thinking, vocabulary and grammar accuracy in pre-school children.
Design a set of tasks for the development of thinking and speech as areas of reader literacy.
Verify the suggested set of tasks for the development of thinking and speech in a group of nursery school children aged 5 to 7 years.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK