Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Pojmová metafora ve španělštině
Název práce v češtině: Pojmová metafora ve španělštině
Název v anglickém jazyce: Conceptual Metaphor in Spanish
Klíčová slova: kognitivní lingvistika|pojmová metafora|korpus|gramatický systém|lexikální kategorie
Klíčová slova anglicky: cognitive linguistics|conceptual metaphor|corpus|grammar system|lexical category
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2018
Datum zadání: 15.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2018
Datum a čas obhajoby: 30.01.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
- Vymezení cíle práce
- Metafora v kognitivní lingvistice, gramatický systém jako metafora
2. Vymezení základních pojmů, formální aspekty metafory
3. Klasifikace metafor z hlediska významu a lexikálního obsazení
4. Korpusová analýza
- Popis použitých korpusů a metodologie
- Případová studie
5. Závěr
- Shrnutí dílčích závěrů
- Metafora ve španělštině v porovnání s češtinou
Seznam odborné literatury
BARCELONA, A. Metaphor and Metonymy at the Crossroads: Cognitive perspective. Berlin : Mouton de Gruyter, 2003.
BARCELONA, A. – PANTHER, K.-U. – THORNBURG, L. L. Metonymy and Metaphor in Grammar. Amsterdam : John Benjamins Pub. Co., 2009.
CROFT, W. – CRUSE, D. A. Lingüística cognitiva. Madrid : Akal, 2008.
DEIGNAN, A. Metaphor and Corpus Linguistics. Philadelphia : J. Benjamins Pub., 2005.
DÍAZ-VERA, J. E. Metaphor and Metonymy Across Time and Cultures: Perspectives on the sociohistorical linguistics of figurative language. Berlin : De Gruyter Mouton, 2015.
DIRVEN, R. – PÖRINGS, R. Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. Berlin : Mouton de Gruyter, 2002.
GEERAERTS, D. – CUYCKENS, H. (eds.) The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. New York : Oxford University Press, 2007.
GIBBS, R. W. – STEEN, G. J. Metaphor in Cognitive Linguistics: Selected papers from the fifth International Cognitive Linguistics Conference, Amsterdam, July 1997. Amsterdam : J. Benjamins, 1999.
GONZÁLVEZ- GARCÍA, F. – PEÑA CERVEL, M. S. – PÉREZ HERNÁNDEZ, L. Metaphor and Metonymy Revisited Beyond the Contemporary Theory of Metaphor: Recent developments and applications. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2013.
GRIES, S. T. – STEFANOWITSCH, A. Corpus-Based Approaches to Metaphor and Metonymy. Berlin : M. de Gruyter, 2006.
LAKOFF, G. – JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Přel. Mirek Čejka. Brno : Host, 2014.
LANGACKER, R. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Theoretical Prerequisites. Stanford : Stanford University Press, 1987.
LANGACKER, R. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2. Descriptive Application. Stanford : Stanford University Press, 1991.
LANGACKER, R. Cognitive Grammar: A basic introduction. Oxford : Oxford University Press, 2008.
RADDEN, Günter. Cognitive English grammar. Amsterdam : John Benjamins Pub., 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK