Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klima v mateřské škole v sociální a pracovní rovině
Název práce v češtině: Klima v mateřské škole v sociální a pracovní rovině
Název v anglickém jazyce: Social and Work Climate in the Kindergarten
Klíčová slova: Mateřská škola, učitelka v mateřské škole, dítě předškolního věku, klima v mateřské škole v sociální a pracovní rovině, vztahy, komunikace a rizika v mateřské škole.
Klíčová slova anglicky: Kindergarten, kindergarten teacher, pre-school child, social and work climate in kindergarten, relations, communication and risks in kindergarten.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2018
Datum zadání: 05.10.2018
Datum a čas obhajoby: 28.05.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na působení sociálního klimatu ve vzdělávání v obecné rovině a v mateřských školách. Východisko pro teoretickou část bude čerpáno jednak z dokumentů, ze současného pojetí předškolního vzdělávání a z charakteru práce učitele v osobnostně orientovaném modelu mateřské školy. V teoretické části budou rozkryta specifika, která ovlivňují kvalitu školního klimatu a budou uvedeny některé sociální aspekty působící v MŠ.
Případně se přiblíží výsledky výzkumů klimatu ve škole/MŠ.
Ve výzkumné části se autorka zaměří na formulaci cílů a výzkumných otázek, rozhodne se pro adekvátní výzkumné metody. Tato část se zaměří na zjišťování, co nejvíce ovlivňuje klima ve třídě/ MŠ jak po stránce prožívání rovnoměrného plnění pedagogického výkonu učitelek, tak po stránce vztahové. Vhodnými výzkumnými metodami bude zjišťováno, co kvalitu klimatu podporuje nebo brzdí. Výsledky budou následně shrnuty a vyhodnoceny ve vztahu k výzkumným otázkám. Kapitola Diskuze bude obsahovat zamyšlení či otázky, které se objevily nad rámec stanovených cílů, nebo může obsahovat doporučení vzešlá z výzkumu.
Závěr bude syntetizovat poznatky z výzkumné části na základě struktury vyslovených cílů.
Seznam odborné literatury
GILLERNOVÁ, Ilona a Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada, 2012. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3472-9.
GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1168-3
HORKÁ, Hana a Zora SYSLOVÁ. Studie k předškolní pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5467-7
JANOUŠEK, Jaromír. Psychologické základy verbální komunikace: projevy psychických funkcí ve verbální komunikaci, významová dynamika a struktura komunikačního aktu, komunikace písemná, ženská, mužská, virtuální, vnitřní kooperace a vnitřní řeč ve verbální komunikaci. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 382 stran. ISBN 978-80-247-4295-3.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1568-1.
KOŤÁTKOVÁ, S. Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol. Studia paedagogica. 2009, č. 2, s. 69-83. ISSN 1803-7437.
KOŤÁTKOVÁ, S. Jak učitelé vytvářejí školní klima. Informatorium 3-8. 2006, č. 3, s. 8-9. ISSN 1210-7506.
KOŤÁTKOVÁ, S. Překážky vytváření příznivého klimatu. Informatorium 3-8. 2005, s. 9-11. ISSN 1210-7506.
MERTIN, Václav a Ilona GILLERNOVÁ (eds.). Psychologie pro učitelky mateřské školy. Třetí vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0977-5.
MŠMT: Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. [on-line] [cit. 2018- 03-06]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/ 45303/
OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5107-8.
PRŮCHA, Jan a Soňa KOŤÁTKOVÁ. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6.,aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.
SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada, 2013. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4309-7
ŠMELOVÁ, Eva a Alena NELEŠOVSKÁ. Učitel mateřské školy v reflexi současných proměn. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2272-5.
TROJANOVÁ, Irena. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-842-1.
Předběžná náplň práce
V diplomové práci jsou shrnuty informace o současné mateřské škole, jejích důležitých kurikulárních, legislativních dokumentech a hlavních aktérech výchovně vzdělávacích procesů v mateřské škole – učitelce a dětech předškolního věku. Dále se věnuje školnímu klimatu, faktorům, které ho ovlivňují a především se zaměřuje na klima v mateřské škole a na vztahy, komunikaci a její rizika. Tato diplomová práce mapuje a vyhodnocuje, co vnímají učitelky v mateřské škole ze sociálního a pracovního klimatu jako nejvíce dominantní. Jak ovlivňuje kvalita školního/třídního klimatu výkon práce učitelek mateřské školy, jaké faktory toto klima podporují a jaké ho brzdí. Zároveň má ověřit fungování spolupráce učitelek v pedagogické rovině při tvorbě Třídního vzdělávacího programu a společných aktivit v mateřské škole.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The present thesis summarises information about today's kindergarten, about its important curriculum policy documents and about the main participants of its educational process – the teacher and the pre-school children. It deals with the school climate and with its influencing factors, focusing on the work climate in kindergartens, namely on human relations, communication and its risks. This thesis maps and evaluates kindergarten teachers’ perception of the social and work climate and what they find prominent, how the school/class climate quality influences kindergarten teachers’ work performance, what sort of factors encourage the optimal climate and what sort of factors curb it. It aims to verify the functioning of teachers’ pedagogical cooperation in classroom curriculum development and the functioning of collective activities in kindergarten.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK