Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Písňová část konvolutu CZ-Ps, DA III 17
Název práce v češtině: Písňová část konvolutu CZ-Ps, DA III 17
Název v anglickém jazyce: Song part of a convolut CZ-Ps, DA III 17
Klíčová slova: cantio|hudební rukopisy|hymny|vícetextová moteta|15. stol.
Klíčová slova anglicky: cantio|music manuscripts|hymns|polytextual motets|15th century
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2018
Datum zadání: 10.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2018
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit kodikologický popis a analýza repertoáru pramene CZ-Ps DA III 17, který byl ve starší i novější odborné literatuře reflektován pouze okrajově. Jádrem práce bude analýza jeho písňové části, v níž se nacházejí jak jednohlasé, tak i vícehlasé nápěvy v češtině a latině. Zvláštní pozornost bude věnována zejména písni Jesus Christus nostra salus a jejímu vztahu k ostatním dochovaným variantám. V neposlední řadě se práce pokusí nastínit kontext, v němž byl daný pramen používán.
Seznam odborné literatury
ČERNÝ, Jaromír et al. Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) = Historical anthology of music in the Bohemian Lands (up to ca 1530). Praha: KLP, 2005. xvi, 302 s. ISBN 80-86791-11-4.
ČERNÝ, Jaromír et al. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. 2., dopln. vyd. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7058-163-8.
ČERNÝ, Jaromír. Vícehlasé písně konduktového typu v českých pramenech 15. století. Miscellanea musicologica 1984, 31, s. 39-142.
ČERNÝ, Jaromír, ed. Vícetextová moteta: 14. a 15. století [hudebnina]. Praha: Supraphon, 1989. 1 partitura (XXXIV, 137 s.). Thesaurus Musicae Bohemiae. Seria A, Hudba gotiky a renesance. ISBN 80-7058-012-7.
HLÁVKOVÁ, Lenka. Cantio, Lied or Chanson? The Strahov Codex as a 15th Century Song Treasury. Hudební věda, 2013, 50(3-4), 259-270. ISSN 0018-7003.
HLÁVKOVÁ, Lenka - VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Hudba. In: CERMANOVÁ, Pavlína - NOVOTNÝ, Robert - SOUKUP, Pavel. Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. 474-489. ISBN 978-80-7422-277-1.
MRÁČKOVÁ, Veronika. Hymnus a jeho tradice v pozdně středověkých Čechách. Praha, 2014. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Lenka Hlávková.
MUŽÍK, Franišek. Systém rytmiky české písně 14. století. Miscellanea musicologica 1967, 20, s. 7-48.
MUŽÍK, František. Úvod do kritiky hudebního zápisu. Praha: Universita Karlova, 1961. 101 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica; 3, 1961.
NEJEDLÝ, Zdeněk. Dějiny husitského zpěvu. 2. vyd., Praha: ČSAV, 1954. 6 sv.
OREL, Dobroslav. Vstalť jest této chvíle (Surgit in hac die). Cyrill, 1909, 35, s. 5-9, 19-21, 33-40, 52-60, 66-70, 85-91, 107-110.
STROHM, Reinhard. The Rise of European Music 1380-1500. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. ISBN 0521417457.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK