Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Areál křížovníků s červenou hvězdou v Praze v době předbarokní
Název práce v češtině: Areál křížovníků s červenou hvězdou v Praze v době předbarokní
Název v anglickém jazyce: Knights of the Cross with the Red Star compound in pre-baroque era
Klíčová slova: křižovníci s červenou hvězdou, klášter, stavební vývoj, špitál, sídlo velmistra
Klíčová slova anglicky: Knights of the Cross with the Red Star, monastery, building development, hospital, Grand master residence
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Foltýn
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2018
Datum zadání: 10.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.05.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zpracována na základě archivního výzkumu, vlastního průzkumu v terénu a rešerší odborné literatury. Základním pramenem bude historická plánová dokumentace areálu. Dále budou využity dobové veduty a fotografie. Autorka rovněž provede základní komparaci s mimopražskými sídly křižovníků s červenou hvězdou.
Seznam odborné literatury
Jan František BECKOVSKÝ: Poselkyně starých příběhů českých. Praha
Václav BĚLOHLÁVEK: Kniha památní na sedmisté založení českých křižovníků s červenou hvězdou (1233-1933). Praha 1933
Václav BĚLOHLÁVEK / Josef HRADEC: Dějiny českých křižovníků s červenou hvězdou. Praha 1930
Václav BĚLOHLÁVEK: Od Karlova Mostu. Zprávy řádu křižovníků s červenou hvězdou v Praze. Praha 1928
Oldřich BLAŽÍČEK / Jiří KROPÁČEK: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
Milan BUBEN: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. I. díl, Řády rytířské a křižovníci. Praha 2002
Milan BUBEN: Rytířský Řád Křižovníku s Červenou Hvězdou. Praha 1996
František EKERT: Posvátná místa král. hl. města Prahy. Praha 1883
Karel GUTH: Objevení středověkých částí v klášteře Křižovníků. In: Za starou Prahou I, č. 5, 1910, 43
Václav HLAVSA: Praha očima staletí: pražské veduty 1483-1870. Praha 1984
Wilfried KOCH: Evropská Architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 2012
Dobroslav LÍBAL: Pražské gotické kostely. Praha 1946
Dobroslav LÍBAL: Staré Město pražské: architektonický a urbanistický vývoj. NLN 1996
Dobroslav LÍBAL / Jarmila LÍBALOVÁ: Středověký kostel Křižovníků s červenou hvězdou v Praze. In: Zprávy památkové péče, roč. 6, 1942, 68-71
John MUNDY: Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Praha 2008
Jaroslav NĚMEC: Rozvoj duchovních řádů v českých zemích. Řím 1988
Emanuel POCHE a kol.: Praha středověká. Praha 1983
Petr POLEHLA: Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba. Ústí nad Labem 2010
Ludmila POSPÍŠILOVÁ: Anežka a její boj o řeholi. In: Svatá Anežka Česká: Princezna a řeholnice. Praha 2011, 51-75
František RUTH: Kronika královské Prahy I, II, III. Praha 1903-1904
Vojtěch SÁDLO: Kostel sv. Františka u Křižovníků v Praze. Praha 1941
Vojtěch SÁDLO: Klášter křižovníků s červenou hvězdou v Praze. In: Památky archeologické. Praha 1933
Josef SAKAŘ: Nové klášterní budovy Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou v Praze. In: Architektonický obzor, roč. XII. Praha 1913
Helena SOUKUPOVÁ: Svatá Anežka Česká – život a legenda. Praha 2015
Oldřich STEFAN: Pražské kostely. Praha 1936
Dana STEHLÍKOVÁ: Pokladnice Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Praha 1994
Josef SVÁTEK: Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy. In: Sborník archivních prací č. 2. Praha 1970
Jiří ŠKABRADA: Konstrukce historických staveb. Praha 2003
Václav Vladivoj TOMEK: O počátcích řádu křižovníků s červenou hvězdou. In: Památky archeologické a místopisné I. Praha 1855
Pavel VLČEK / Petr SOMMER / Dušan FOLTÝN: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
Pavel VLČEK a kol.: Umělecké památky Prahy – Staré město, Josefov. Praha 1996
František ZÁRUBA: Špitální kostel sv. Františka „u paty Pražského mostu“, fundace sv. Anežky. In: Svatá Anežka a velké ženy její doby. Praha 2013
Předběžná náplň práce
Předmětem bakalářské práce je pokus o rekonstrukci podoby areálu křižovníků s červenou hvězdou v Praze před jeho barokní přestavbou. V úvodních kapitolách autorka stručně přiblíží historii řádu, jeho působení v českých zemích a podobu jeho sídel. V hlavních kapitolách se pak bude věnovat topografii, funkčnímu členění a architektonické formě areálu se zaměřením na gotické pozůstatky. Přiblíží jednotlivé části areálu, jejich účel a etapy stavebního vývoje. Součástí bakalářské práce bude ilustrační příloha (plánová dokumentace, veduty, dobové fotografie).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis attempts to reconstruct the form of the Knights of the Cross with the Red Star compound in Prague before its baroque reconstruction. In first chapters, the author will briefly expound a history of the Order, its activity in the Czech lands and the form of its residences. Then she pursues topography, functional structure and architecture form of the areal focusing on Gothic relics and analysing each part of the compound, its purpose and building development phases. Pictorial appendix will be included (plan documentation, vedute, period photographs).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK