Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výhody a rizika příbuzenské pěstounské péče na Mostecku
Název práce v češtině: Výhody a rizika příbuzenské pěstounské péče na Mostecku
Název v anglickém jazyce: Benefits and risks relationship foster care in Most
Klíčová slova: příbuzenská pěstounská péče, dítě, rodina, výhody, rizika,  
Klíčová slova anglicky: family foster care, child, family, benefits, risks,
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2018
Datum zadání: 10.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: Mgr. Iva Frydrychová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Příbuzenská pěstounská péče je v současné době hodně diskutovaným tématem nejen ve společnosti, ale také mezi odborníky a pracovníky, kteří pracují
v přímé péči s tímto typem pěstounských rodin. Tato problematika je hodně řešena v posledních letech hlavně v souvislosti s konceptem změn v ústavní výchově. Odborníci a většinová společnost často diskutují nad přínosem pěstounské péče obecně a příbuzenská pěstounská péče často vyvolává ještě více otázek.
V mé bakalářské práci chci přiblížit to, co je vlastně pěstounská péče, chci ukázat jaký je její hlavní smysl, protože si myslím, že to podstatné se dostalo do pozadí. Je důležité poukázat na to, jaká jsou práva a povinnosti pěstounů
a přiblížit problematiku příbuzenské pěstounské péče, zabývat se jejími pozitivy a negativy z pohledu přínosu pro svěřené dítě. Nezaopatřené dítě je to hlavní, od čeho by se všechno další mělo odvíjet. Je důležité vědět, jaký má
na něj tato specifická forma pěstounské péče vliv.
Chci se soustředit na to, zda je současná právní úprava přínosná nebo by potřebovala nějaké změny. Pracuji jako doprovázející pracovník a toto téma mě velmi zajímá, protože pracuji převážně s rodinami v příbuzenské pěstounské péči, takže tato problematika je pro mě velmi aktuální. V této práci bych ráda poukázala na význam rodiny pro dítě, ať už se jedná o vliv na jeho vývoj
či výchovu nebo jeho život ve většinové společnosti. Chci pracovat jak
s odbornou literaturou, tak se zkušenostmi doprovázejících pracovníků z praxe.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Familial foster care is currently a much discussed topic not only in society, but also among experts and professionals, who work in direct care with this type of foster families. This issue is much dealt with in recent years mainly in connection with the concept of changes in constitutional education. Experts and mainstream society often debate over the benefit of foster care in general and familial foster care often raises even more questions.
In my bachelor thesis I want to approach it, what exactly is foster care, I want to show what is its main sense, because I think it's essential to get into the background. It is important to point out, what are the rights and responsibilities of foster parents and approach the issue of kinship foster care, to deal with its positives and negatives from the point of view of benefit for the entrusted child. A dependent child is the main thing, from what would everything else should unfold. It is important to know what it has on this specific form of foster care influence.
I want to focus on whether the current legislation is beneficial or needs some change. I work as an accompanying worker and I am very interested in this topic because I work mostly with families in foster foster care, so this issue is very up to date for me. In this work I would like to point out the importance of the family for the child, whether it is an influence on its development or education or his life in the majority society. I want to work as with professional literature and with the experience of accompanying practitioners.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK