Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ana Teresa Pereirová: Karen
Název práce v češtině: Ana Teresa Pereirová: Karen
Název v anglickém jazyce: Ana Teresa Pereira: Karen
Klíčová slova: současná portugalská próza|realita a fikce|fantastická literatura|Ana Teresa Pereirová|literární překlad
Klíčová slova anglicky: Contemporary Portuguese Fiction|Reality and Fiction|Fantastical Literature|Ana Teresa Pereira|Literary Translation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2018
Datum zadání: 10.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2018
Datum a čas obhajoby: 28.01.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomatka nejprve představí studovanou autorku Anu Teresu Pereirovou a uvede ji do kontextu současné portugalské literatury. Popíše typ fantastické prózy, kterou Pereirová představuje, a její možné inspirátory a souputníky.
Jádrem práce bude diplomantčin vlastní překlad částí románu Karen (2016).
Závěrem se diplomantka zamyslí nad úskalími překladu a zdůvodní přijatá řešení.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
PEREIRA, Ana Teresa. Karen. Lisboa: Relógio D’Água, 2. edição, 2017.
Sekundární literatura:
GADAMER, Hans-Georg. Řeč jako médium hermeneutické zkušenosti. Přeložil Jiří Němec. In Překlad literárního díla. Praha: Odeon, 1970.
KNITTLOVÁ, Dagmar. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963.
MAGALHÃES, Rui. O Labirinto do Medo: Ana Teresa Pereira. Braga: Angelus Novus, 1999.
NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991
PELÁN, Jiří. Překlad konformní a adaptační. překladatelská konference 8. listopadu 1997, Mánes. [online]. Dostupné z:
PINHEIRO, Duarte. O fantástico em Ana Teresa Pereira. Revista da faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2009.
PROCHÁZKA, Vladimír. Poznámky k překladatelské praxi. In LEVÝ, Jiří. České theorie překladu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957.
REAL, Miguel. O romance português contemporâneo 1950–2010. Alfragide: Editorial Caminho, 2012.
SARDO, Anabela Naia. Os “Intertextos” Explícitos na Obra de Ana Teresa Pereira: Elementos paratextuais que unificam os mundos paralelos. Millenium, 49 (jun/dez 2015). s. 7-37. [online]. Dostupné z:
SARDO, Anabela Naia. A Audácia de Ser Diferente: a Escrita Obsessiva de Ana Teresa Pereira. Universidade de Aveiro, Departamento de Línguas e Culturas, 2013. [online]. Dostupné z:
TODOROV, Tzvetan. Úvod do fantastické literatury. Praha: Karolinum, 2010.
VĚŠÍNOVÁ, Eva. Tajemná translatologie?: cesta k souvislostem textu a kultury. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK