Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zámecká pevnost Floriána Gryspeka z Griesbachu v Kaceřově
Název práce v češtině: Zámecká pevnost Floriána Gryspeka z Griesbachu v Kaceřově
Název v anglickém jazyce: The Castle Fortress of Florian Gryspek of Griesbach in Kaceřov
Klíčová slova: Florián Gryspek z Griesbachu, zámke Kaceřov, fortifikace, renesanční architektura
Klíčová slova anglicky: Florian Gryspek of Griesbach; castle Kaceřov; fortification; renaissance architecture
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2018
Datum zadání: 10.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.05.2018
Datum a čas obhajoby: 16.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2019
Oponenti: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod – Pevnostní charakter zámku Kaceřov
2. Portály (vstupní, do zahrady)
3. Literatura
4. Architektonické traktáty
5. Sebastiano Serlio
6. Pevnostní architektura v Itálii a na severu od Alp
7. Opevnění Hvězdy a Bučovic
8. Nástěnná výzdoba Kaceřova vs. štuková výzdoba Hvězdy
9. Medailony v patře jihovýchodního rizalitu (identifikace, námět)
10. Závěr
11. Obrazová příloha
12. Seznam vyobrazení
13. Seznam literatury
Seznam odborné literatury
BALŠÁNEK 1897 — Antonín BALŠÁNEK: Belvedere. Letohrádek královny Anny
na Hradčanech. Praha 1897
BAŽANT 2006 — Jan BAŽANT: Pražský Belvedér a severská renesance. Praha 2006
BAŽANT 2013 — Jan BAŽANT: Vila Hvězda v Praze (1555–1563). Mistrovské dílo
severské renesance. Praha 2013
BIALOSTOCKI 1976 — JanBIALOSTOCKI: The Art oftheRenaissance in EasternEurope.
Hungary, Bohemia, Poland. Oxford 1976
BRICE 1999 — Martin BRICE: Tvrze, hrady a pevnosti. Praha 1999
DUFFY 1998 — Christopher DUFFY: Kámen a oheň. Brno 1998
FREJKOVÁ — Olga FREJKOVÁ: Palladianismus v české renesanci. Praha 1941
FROMMEL 2003 — Sabine FROMMEL: Sebastiano Serlio Architect. Milano 2003
Gryspekové a předbělohorská šlechta — Gryspekové a předbělohorská šlechta. Kralovice a poddanská města. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Mariánské Týnici ve dnech 21.-23. května 1997. Plzeň 1998
JAKUBEC 2005 — Ondřej JAKUBEC:Sebastiano Serlio a renesanční architektura v českých zemích – několik poznámek. In: Ladislav DANIEL / Jiří PELÁN / Piotr SALWA /
Olga ŠPILAROVÁ (eds.): Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky
z mezinárodní konference Olomouc 17.–18. října 2003. Olomouc 2005, 91–105
KALINA 2009 — Pavel KALINA: Benedikt Ried a počátky záalpské renesance. Praha 2009
KAUFMANN1995 — Thomas DaCosta KAUFMANN: Court, Cloister, and City: The Art and Culture of Central Europe, 1450–1800. Chicago 1995
KOLÁŘ 2009 — Petr KOLÁŘ: Nejvýznamnější donátor a mecenáš renesanční
a humanistické kultury na Plzeňsku. 500 let od narození Floriána Gryspeka z Gryspachu.
In: Minulostí Západočeského kraje XLIV. Plzeň 2009, 35–72
KRČÁLOVÁ 1974 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Centrální stavby české renesance. Praha 1974
KRČÁLOVÁ1979 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Zámek v Bučovicích. Praha 1979
KRČÁLOVÁ1989 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Renesanční architektura v Čechách a na Moravě. In: Dějiny českého výtvarného umění II/1. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989, 6–61
KROUPA 2001 — Jiří KROUPA: „Palác ve tvrzi“: umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku (Dvě úvahyk výzkumu světské architektury raného novověku), in: Opuscula Historiae Artium, vol. F 45, Brno 2001, s. 13–37
KUPKA 1991 — Vladimír KUPKA: Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování. Praha. 1991
KUPKA 2001 — Vladimír KUPKA: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2001
MIHULKA 1939 — Antonín MIHULKA: Královský letohrádek zvaný Belvedere na Hradě
pražském. Praha 1939
MUCHKA 2001 — Ivan MUCHKA: Architektura renesanční. Praha 2001
Opus italicum: italští renesanční a barokní architekti v Praze: Obrazárna Pražského hradu, 24.11.2000–4.3.2001: průvodce výstavou. Praha 2000
PAYNE 1999 — Alina Alexandra PAYNE: The architectural treatise in the Italian renaissance. Cambridge 1999
POCHE 1947 — Emanuel POCHE: Pražské portály. Praha 1947
PREISS 1986 — Pavel PREISS: Italští umělci v Praze. Renesance, manýrismus, baroko.
Praha 1986
ROŽMBERSKÝ/NOVOBILSKÝ 2007 — Petr ROŽMBERSKÝ / Milan NOVOBILSKÝ: Gotická tvrz a zámecká pevnost Kaceřov. Plzeň 2007
SERLIO Sebastiano — Sebastiano SERLIO: http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/digilit.html
ŠAMÁNKOVÁ 1961 — Eva ŠAMÁNKOVÁ: Architektura české renesance. Praha 1961
Předběžná náplň práce
Tématem mojí diplomové práce je renesanční zámek Kaceřov. Tomu jsem se věnovala již ve své bakalářské práci, kde jsem psala hlavně o architektuře, historii a stavebním vývoji zámku. V diplomové práci bych se chtěla zaměřit na odhalení hlubších souvislostí kaceřovského zámku s italskou i záalpskou architekturou a traktátovou literaturou, a to s důrazem na fortifikační složku. Ráda bych se dále pokusila identifikovat fragmentárně dochovanou výzdobu zámku a porovnat ji se soudobými nástěnnými malbami v Čechách i v Evropě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of my diploma thesis is the Renaissance Chateau Kaceřov. I have already dealt with it my bachelor thesis, where I wrote mainly about the architecture, history and building development of the castle. In my diploma thesis, I would like to focus on revealing the deeper connections of Kaceřov Chateau with Italian and European architecture and tractate literature, with an emphasis on the fortification component. I would also like to try to identify the fragmentarily preserved decoration of the castle and to compare it with contemporary wall paintings in Bohemia and Europe.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK