Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Závislost na sociálních sítích u generace Y
Název práce v češtině: Závislost na sociálních sítích u generace Y
Název v anglickém jazyce: Generation Y’s dependence on social networks
Klíčová slova: závislost, sociální sítě, komunikace, nebezpečí, generace Y
Klíčová slova anglicky: dependence, social networks, comunnication, danger, generation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2018
Datum zadání: 25.09.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Vypracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice (závislostní chování, kyberšikana, rizika a strategie prevence). V souladu se zvolenou výzkumnou metodologií navrhne, připraví a realizuje empirické šetření. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky. Navrhne doporučení pro školní praxi.
Veškeré zásadní kroky studentka průběžně konzultuje s vedoucí práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům platného Opatření děkana.
Seznam odborné literatury
HEWSTONE, Miles a Wolfgang STROEBE, ed. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
KIRKPATRICK, David. Pod vlivem Facebooku: příběh z nitra společnosti, která spojuje svět. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3573-0.
KOŤA, Jaroslav, Dobromila TRPIŠOVSKÁ a Marie VACÍNOVÁ. Sociální psychologie: vybrané kapitoly. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013. ISBN 978-80-7452-029-7.
MINAŘÍK, J. Stimulancia. In Drogy a drogové závislosti. 1. vydání. Praha : Úřad vlády České republiky, 2003, 344 s. ISBN 80-86734-05-6.
NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost, 2. rozšířené vydání, Praha: Portál, 2005 ISBN 80-7178-831-7
RYAN, T., CHESTER, A., REECE, J., XENOS, S., : The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. Journal of Behavioral Addictions 3: 2014, 133-148 s.
SPITZER, Manfred. Kybernemoc!: jak nám digitalizovaný život ničí zdraví. Přeložil Iva ZÜNDORF. Brno: Host - vydavatelství, 2016. ISBN 978-80-7491-792-9.
ŠEVČÍKOVÁ, A. a kol., Děti a dospívající online. 1. vydání, Grada: 2012, ISBN: 978-80-247-5010-1
TOMAN, Ivo. Absťák: jak přestat kouřit bez absťáku a přibírání na váze. Praha: Taxus, c2012. ISBN 978-80-87717-00-4.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-214-9.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá závislostí na sociálních sítích u generace Y. Specifikuje výhody a nevýhody sociálních sítí, k jakým účelům je lidé využívají a zda si lidé uvědomují jejich nebezpečí. Je zaměřena na generaci Y, která se stala pokusnou generací internetu, chytrých (smart) telefonů a dalších technických vymožeností, bez rozsáhlých preventivních programů a znalostí jejich případného nebezpečí. Součástí práce je výzkum využití a zkušeností se sociálními sítěmi, zaměřený na tři nejpoužívanější. Výstupem je zhodnocení, jaký měl rozvoj sociálních sítí vliv na generaci Y a zda se mezi nimi vyskytuje závislost na sociálních sítích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor´s thesis deals with generation Y’s dependence on social networks. It specifies the advantages and disadvantages of social networks, and aims to uncover the reasons why people use them and whether they acknowledge the risks. The whole thesis concentrates on generation Y (milenials), who have become the test generation of the internet, smart phones and other technological advancements without any preventive programme measures or knowledge of the consequential risks. Part of the thesis surveys the usage and experience with specifically three social networks. The ending evaluates the impacts of social networks development on generation Y and whether they experience addiction on social networks.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK