Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nakládání s odpady na pracovišti odborného výcviku a používání havarijní sady
Název práce v češtině: Nakládání s odpady na pracovišti odborného výcviku a používání havarijní sady
Název v anglickém jazyce: Dealing with waste at a Training workplace and the use of emergency set
Klíčová slova: Odborný výcvik, osobní ochranné pracovní prostředky, nebezpečný odpad, havarijní sada, ŠKODA AUTO a.s.
Klíčová slova anglicky: Practical training, personal protective aids, hazardous waste, emergency set, ŠKODA AUTO a.s.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Thorovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2018
Datum zadání: 09.05.2018
Datum a čas obhajoby: 08.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.01.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude mít teoretickou a praktickou část. Praktická část bude zpracována jako příprava na vyučovací jednotky pro potřeby konkrétní školu.
Seznam odborné literatury
SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: Grada publishing a.s., 2007, viz 322 s. ISBN 978-80-247-1821-7.
VYTLAČIL, Dalibor. Projektové řízení a řízení projektů. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008, 142 s. ISBN 978-80-01-04001-0.
PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013, 483 s. ISBN 978-80-262-0456-5.
MACHALÍKOVÁ, Jana a Roman MUSIL. Improvizace ve škole: didaktika improvizace pro rozvoj osobnosti žáků středních škol. Vydání první. Praha: Informatorium, 2015, 148 stran. ISBN 978-80-7333-120-7.
ČADÍLEK, Miroslav. Didaktika odborného výcviku technických oborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, 134 s. ISBN 80-210-1081-9.
Interní pokyny a nařízení ŠKODA AUTO a.s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK