Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K. I. Dientzenhofer ve službách Tovaryšstva Ježíšova
Název práce v češtině: K. I. Dientzenhofer ve službách Tovaryšstva Ježíšova
Název v anglickém jazyce: K. I. Dientzenhofer at the service of the Society of Jesus
Klíčová slova: kostel sv. Františka Xaverského, kostel sv. Klimenta, kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Bartoloměje, Praha, Opařany, Odolena Voda, Svatá Hora, K. I. Dientzenhofer, jezuité, barokní architektura
Klíčová slova anglicky: The Church of St. Francis Xavier, the Church of St. Clement, the Church of St. Nicholas, the Church of St. Bartholomew, Prague, Opařany, Odolena Voda, Holy Mountain, K. I. Dientzenhofer, Jesuits, Baroque architecture
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2018
Datum zadání: 10.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.05.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Oponenti: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Úvod
2) Přehled literatury a pramenů
3) Stavební praxe Tovaryšstva Ježíšova
3.1 Přehled tvorby K. I. D.
4) Sakrální stavby
4.1 Kostel sv. Bartoloměje na Starém Městě v Praze
4.2 Kostel sv. Františka Xaverského v Opařanech
4.3 Kostel sv. Klimenta v Odolene Vodě
4.4 Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze
5) Vliv jezuitů jakožto fundátorů na konečnou podobu těchto chrámů
6) Rezidence
7) Zaniklé nebo částečně realizované objekty
8) Připsané stavby
9) Architektura hlavních oltářů
10) Charakteristika výrazových prostředků K. I. Dientzenhofera
11) Možné paralely v německy mluvících zemích
12) Závěr
13) Seznam použitých pramenů a literatury
14) Seznam vyobrazení
15) Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
BUBEN 2012 — Milan M. BUBEN: Řeholní klerikové – jezuité (=Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích III/4). Praha 2012
BÍLEK 1893 — Tomáš V. BÍLEK: Statky a jmění kolejí jezuitských, klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů v království Českém od Josefa II. zrušených. Praha 1893
BÖSEL/KARNER 2007 — Richard BÖSEL / Herbert KARNER: Jezuitenarchitektur in Italien (1540–1773). Wien 2007
CEMUS 2010 — Petronilla CEMUS (ed.): Bohemia Jesuitica 1556–2006. Praha 2010
ČERNÝ 2006 — Jiří ČERNÝ: Poutní místa Jižních Čech. České Budějovice 2006
ČORNEJOVÁ 2002 — Ivana ČORNEJOVÁ: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha 2002
DČVU II/2 — Dějiny českého výtvarného umění II/2. Jiří DVORSKÝ (ed.). Praha 1989
EKERT 1884 — František EKERT: Posvátná místa královského hlavního města Prahy. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého II. Praha 1884
FRANZ 1962 — Heinrich G. FRANZ: Bautenund Baumeister der Barockzeit in Böhmen. Leipzig 1962
FRANZ 1985 — Heinrich G. FRANZ: Dientzenhofer – Hausstätter. Kirchenbaumeister in Bayernund Böhmen. München/Zürich 1985
HORYNA 1989 — Mojmír HORYNA: Slohový profil Dientzenhoferova kostela sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze. In: Umění XXXVII, 1989, 520–538
HORYNA 1989 — Mojmír HORYNA: Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu (kat.výst.). Praha 1989
HORYNA 1998 — Mojmír HORYNA: Dientzenhoferové. Praha 1998
HORYNA 2005 — Mojmír HORYNA: Kryštof Dientzenhofer (1655–1722). K 350. výročí narození génia českého baroka. Praha 2005
HORYNA/OULÍKOVÁ 2007 — Mojmír HORYNA / Petra OULÍKOVÁ: Kostel sv. Klimenta. Odolena Voda. Praha 2007
KARNER 1996 — Herbert KARNER: Andrea Pozzo e la finta architettura d'altare in Austria e Boemia. In: BATTISTI 1996, 183–187
KARNER 2002 — Herbert KARNER: Jesuitische Sakralräume und ignatianische Spiritualität. In: Acta Historiae Artis Slovenica V, 2002, 311–342
KAUFMANN 1995 — Thomas DaCosta KAUFMANN: Court, Cloister and City. The Art and Culture of Central Europe 1450–1800. Chicago 1995
KORECKÝ 1948 — Miroslav KORECKÝ: Dientzenhoferovy plány schodů svatohorských. In: Památky historie XLIII, 1948, 75–84
KORECKÝ 1951-1952 — Miroslav KORECKÝ: Tvorba Kiliána Ignáce Dientzenhofera. (K dvoustému výroční jeho úmrtí.). In: Zprávy památkové péče XI–XII, 1951–1952, 45–108
KORECKÝ 1953 — Miroslav KORECKÝ: Poznámky k pražskému Diezenhoferovu prostoru a klenbám. In: zvl. otisk Umění I, 1953, 261–287
KUBÍN 1908 — Antonín KUBÍN: Dinzehoferové a jejich slavná díla v království Českém. Praha 1908CEK/BIEGEL/BACHTÍK 2015 — Petr MACEK / Richard BIEGEL / Jakub BACHTÍK: Barokní architektura v Čechách. Praha 2015
MÁDL/KUNEŠOVÁ 2009 — Martin MÁDL / Jana KUNEŠOVÁ: Malířská výzdoba jezuitské rezidence a kostela sv. Františka Xaverského v Opařanech. In: Památky jižních Čech II, 2009, 87–120
MIKULEC 2013 — Jiří MIKULEC: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha 2013
NEUMANN 1974 — Jaromír NEUMANN: Český barok, 2., rozšířené vydání. Praha 1974
NEVÍMOVÁ 2001 — Petra NEVÍMOVÁ: Barokní kostel – chrám Boží, nebo sbírka uměleckých předmětů?. In: Souvislosti I/XLVII, 2001, 6–15
NEVÍMOVÁ 2003 — Petra NEVÍMOVÁ: Vliv spirituality Tovaryšstva Ježíšova na výzdobné programy řádových kostelů. In: ČORNEJOVÁ 2003, 217–249
NORBERG-SCHULZ 1968 — Christian NORBERG-SCHULZ: Kilián Ignaz Dientzenhofer e il barocco boemo. Roma 1968
OULÍKOVÁ 2006 — Petra OULÍKOVÁ: Klementinum: průvodce. Praha 2006
OULÍKOVÁ 2006 — Petra OULÍKOVÁ: Stavební praxe jezuitského řádu. In: Studia Comeniana et historica LXXV–LXXVI, 2006, 192–199
POCHE 1978 — Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech II. K/O. Praha 1978
POCHE 1978–1988 — Emanuel POCHE: Praha na úsvitu nových dějin (=Čtvero knih o Praze: architektura, sochařství, malířství, užité umění II/4). Praha 1978–1988
RADA 1955 — Oldřich RADA: Prostor v barokní pohybové architektuře. Architektonická analytická studie. In: Umění III, 1955, 213–240
STEFAN 1927 — Oldřich STEFAN: O slohové podstatě centrálních staveb KID. In: Památky archeologické XXXV, 1927, 468–545
STEFAN 1936 — Oldřich STEFAN: Pražské kostely. Praha 1936
ŠKODA 2002 — Eduard ŠKODA: Pražské svatyně. Praha 2002
VILÍMKOVÁ 1971 — Milada VILÍMKOVÁ: Ke stavebnímu vývoji komplexu jezuitských budov na Malostranském náměstí. In: Umění XIX, 1971, 304–313
VILÍMKOVÁ 1986 — Milada VILÍMKOVÁ: Stavitelé paláců a chrámů. Krištof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Praha 1986
VLČEK 1999 — Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. Malá Strana III/5. Praha 1999
VLČEK/SOMMER/FOLTÝN 2002 — Pavel VLČEK / Petr SOMMER / Dušan FOLTÝN: Encyklopedie českých klášterů. Praha 2002
VLNAS 2001 — Vít VLNAS (ed.): Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století (kat.výst.). Praha 2001


Seznam pramenů:

JS — Jesuitica 1555–1774. Praha 1905–1950

KRISTIAN 1995 — Rudolf KRISTIAN: Kostel sv. Františka Xaverského v Opařanech.Pasport SÚRPMO. Praha 1995
LÍBAL/PAVLÍK/VILÍMKOVÁ 1963 — Dobroslav LÍBAL / Milan PAVLÍK / Milada VILÍMKOVÁ: Kostel sv. Bartoloměje. Pasport SÚRPMO. Praha 1963
LÍBAL/VAJDIŠ/VILÍMKOVÁ 1968 — Dobroslav LÍBAL / Jaroslav VAJDIŠ / Milada VILÍMKOVÁ: Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně. Pasport SÚRPMO. Praha 1968
REML/LÍBAL/HORYNA/ VILÍMKOVÁ 1982 — Luboš REML / Dobroslav LÍBAL / Mojmír HORYNA / Milada VILÍMKOVÁ: Tuchoměřice. Bývalá jezuitská rezidence. Pasport SÚRPMO. Praha 1982
REML/LÍBAL/HORYNA/ VILÍMKOVÁ 1982 — Luboš REML / Dobroslav LÍBAL / Mojmír HORYNA / Milada VILÍMKOVÁ: Liběšice. Bývalá jezuitská rezidence. Pasport SÚRPMO. Praha 1982
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je tvorba Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro jezuitský řád v českých zemích. Pojednány budou nejen významné sakrální stavby (Praha, Opařany, Odolena Voda), ale i rezidence (Tuchoměřice, Liběšice), dispensář (Praha – Smíchov) a realizace menšího významu. Opomenuty nebudou ani stavební počiny, u kterých není architektovo autorství prokázané. Pozornost se zaměří k míře formálních zásahů do konečné podoby staveb ze strany zadavatele a k případné komparaci se stavbami v rakouském a německém prostředí té doby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of this thesis is the production of Kilián Ignác Dientzenhofer for the Jesuit order in the Czech lands. There will be not only important sacral buildings (Prague, Opařany, Odolena Voda), but also residences (Tuchoměřice, Liběšice), dispensary (Prague - Smíchov) and realization of minor importance. There won´t be forget even structural works, for which architect´s authorship is not proven. Attention will be paid to the extent of formal interventions in the final form of constructions by the contracting authority and for potential comparison with the buldings in the Austrian and German environments of that time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK