Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pojem srdce v Matoušově evangeliu a jeho interpretace z pohledu sociální práce
Název práce v češtině: Pojem srdce v Matoušově evangeliu a jeho interpretace z pohledu sociální práce
Název v anglickém jazyce: The Concept of heart in Mathew's Gospel from the Point od View od Social Work
Klíčová slova: srdce, Matoušovo evangelium, sociální práce, mezioborovost
Klíčová slova anglicky: heart, Matthew’s gospel, social work, interdisciplinarity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2018
Datum zadání: 04.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2018
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce si klade za cíl nalézat v sociální práci analogie k situacím, ve kterých se v Matoušově evangeliu mluví o srdci. Tohoto cíle autorka dosahuje zejména ve stěžejní třetí kapitole, kde nejprve exegeticky vykládá úryvky z Matoušova evangelia, ve kterých je slova srdce užito a podle souvislostí, které ve významech jednotlivých úryvků sleduje, rozděluje úryvky do pěti oddílů nazvaných Jednota, Pokrytectví a zatvrzelost, Uvažování v srdci, Uznání Božího prostoru a Ježíšovo srdce. Význam každého z těchto fenoménů, se kterými je srdce v Matoušově evangeliu spojováno, následně vykládá v kontextu sociální práce a naznačuje tak, jak může uvažování o srdci v biblickém smyslu využít sociální pracovník ve své praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to find analogy in social work to situations where the word heart is mentioned in Matthew’s gospel. The author achieves it mainly in the third chapter she gives exegetical interpretation of the parts of Matthew’s gospel where the word heart is used. According to the meaning, the text is further divided into five parts which are called Unity, Hypocricy and Obstinacy, Thinking in the Heart, Recognition of God’s Space and Heart of Jesus. The meaning of each of these phenomena related to the heart is then interpreted in the context of social work and the author suggests how this thinking about the heart in the biblical sense can be used in practice by a social worker.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK