Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamitka Alfreda Nobela v Zámcích u Prahy za monarchie a v první Československé republice
Název práce v češtině: Dynamitka Alfreda Nobela v Zámcích u Prahy za monarchie a v první Československé republice
Název v anglickém jazyce: Alfred Nobel´s dynamite factory in Zámky by Prague during the monarchy and the first Czechoslovak Republic
Klíčová slova: Zámky u Prahy|chemický průmysl|dynamit|Dynamit Nobel AG|Alfred Nobel|August Schram|průmyslová neštěstí
Klíčová slova anglicky: Zámky by Prague|chemical industry|dynamite|Dynamit Nobel AG|Alfred Nobel|August Schram|industrial accidents
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2018
Datum zadání: 02.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Hájek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá působením Nobelova koncernu v českých zemích i dalších zemích v Rakousko-Uhersku se speciálním přihlédnutím k vzniku a provozu (výrobní sortiment, odbyt, bezpečnost práce) továrny na dynamit v údolí Zámky u Prahy a na ní závislé továrně na umělá hnojiva ve stejné lokalitě. Z dílčích témat lze zmínit zejména celkový postoj rakouských úřadů k tomuto novému odvětví, charakterizaci osob spjatých se závodem, vztahy s centrálou firmy ve Vídni a osudy této filiálky v nástupnickém Československu. Práce je založena na studiu nepublikovaných a publikovaných archivních materiálů, uložených ve Státním oblastním archivu v Praze (Krajský soud obchodní Praha (1856) 1857 – 1949; Schram A., továrna na umělá hnojiva a kyselinu sírovou, Praha), dobové a současné odborné literatuře. Práce má potenciál stát se příspěvkem k dosud jen torzovitě zpracované problematice.
Seznam odborné literatury
Prameny a literatura
SOA Praha, fond Krajský soud obchodní Praha (1856) 1857 – 1949
SOA Praha, fond, Schram A., továrna na umělá hnojiva a kyselinu sírovou, Praha

Národní listy 1870-
Průmyslník 1870-

BERAN, L. – VALCHÁŘOVÁ, V., Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2005.
BLECHTA, F., Průmysl výbušnin a zápalných hmot, Sborník SIA, 1930.
Compass: finanzielles Jahrbuch fur Oestereich-Ungarn, Wien 1868-.
Dynamitový průmysl v obvodu obchodní a živnostenské komory Pražské, in: Úřední skupinový katalog 5, 1908.
GUTTWIRTH, V., Dynamit v Čechách, Svět techniky, roč. 8. Praha 1957.
HLUŠÍČKOVÁ, H. (ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl (P-S), Praha 2003.
HOLEC, R., Dejiny plné dynamitu: Bratislavský podnik Dynamit Nobel na křižovatkách novodobých dějin (1873-1945), Bratislava 2011.
JINDRA, Z., JAKUBEC, I. a kol., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha 2015.
KÖHLER, J., Průmysl výbušnin v republice Československé, Chemické listy 15, 1921.
POVOLNÝ, D., František Janeček: motocyklový král, Praha 2011.
PURŠ, J., Průmyslová revoluce v Českých zemích, Praha 1960.
Studie o technice v českých zemích 1800-1918, sv. I-IV, Praha 1983-1986.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK