Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magneto-optika s vysokým prostorovým rozlišením
Název práce v češtině: Magneto-optika s vysokým prostorovým rozlišením
Název v anglickém jazyce: Magneto-optics with high spatial resolution
Klíčová slova: magneto-optika, interferometrie, akcelerometrie
Klíčová slova anglicky: magneto-optics, interferometry, accelerometry
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Miloslav Surýnek
RNDr. Tomáš Janda
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce bude snaha o realizaci experimentálního uspořádání pro prostorově rozlišená měření magnetooptických jevů za pokojové teploty. Student se bude podílet na konstrukci vhodného mechanického uchycení vzorku, který bude umístěn mezi pólovými nástavci 2D elektromagnetu, nově uvedeného do provozu v Magneto-Optické Laboratoři KCHFO. Hlavním úkolem bude charakterizace mechanické stability vzorku na tomto držáku pomocí optické interferometrie, která bude doplněna o detekci vibrací pomocí komerčního akcelerometru. Student se seznámí s oběma metodami, detailně porovná jejich přesnost a výsledky využije při optimalizaci upevnění vzorku. V případě dosažení dostatečné úrovně stability sestaví jednoduché magneto-optické uspořádání a otestuje jej na lokálním magneto-optickém měření hysterézních smyček v modelových strukturách (Co/Pt, CoFeB/Pt…). Toto uspořádání pak bude tvořit základ pozdějšího experimentu, který umožní kombinovat magneto-optickou detekci s transportním měřením.
Seznam odborné literatury
1.A. K. Zvezdin, V. A. Kotov, Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, Institute of Physics Publishing, Bristol/Philadelphia, 1997.
2.J. Kimák, Charakterizace dvoudimenzionálního elektromagnetu, bakalářská práce, MFF UK, Praha, 2017.
3.W. Wohlrath, Magneto-optická charakterizace spintronických materiálů, bakalářská práce, MFF UK, Praha, 2018.
4.Tutorial akcelerometrie: https://www.sensorsmag.com/components/simple-steps-to-selecting-right-accelerometer
5.M. Nikodem, Studium mechanické stability heliového chladicího systému, studentský projekt, MFF UK, Praha, 2013
Předběžná náplň práce
V posledních několika letech dochází k významnému rozvoji nového směru ve výzkumu, tzv. „opto-spintroniky“. Spintronika jako taková využívá pro práci s informacemi vlastního magnetického momentu nosičů náboje - spinu. Opto-spintronika pak studuje nové „spintronické“ jevy prostřednictvím interakce mezi spinovou polarizací a světlem. Nejčastějším projevem této interakce jsou tzv. magneto-optické jevy, tedy změna polarizačního stavu světla po odrazu/průchodu magnetickým materiálem.
Ve spintronickém výzkumu hrají klíčovou roli prototypové součástky, obvykle o rozměrech jednotek mikrometrů, které simulují reálné komponenty, a na nichž jsou realizována elektrická (transportní) měření. Aby bylo možné tyto součástky studovat pomocí optiky, je nutné dosáhnout dostatečného prostorového rozlišení v magneto-optickém experimentu. To klade značné nároky na experimentální uspořádání, zejména z hlediska jeho mechanické stability při současné implementaci vnějšího magnetického pole.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK