Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mateřský jazyk u dětí navštěvujících Českou školu bez hranic v Paříži
Název práce v češtině: Mateřský jazyk u dětí navštěvujících Českou školu bez hranic v Paříži
Název v anglickém jazyce: Mother Tongue in Children Attending Czech School without Borders in Paris
Klíčová slova: mateřský jazyk|první jazyk|bilingvismus|děti|čeština
Klíčová slova anglicky: mother tongue|first language|bilingualism|children|Czech language
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2018
Datum zadání: 04.05.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 08:40
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na otázku mateřského, popř. prvního jazyka u bilingvních francouzsko-českých dětí žijících ve Francii; soustředí se na děti ve věku od 3 do 14 let, které navštěvují Českou školu bez hranic v Paříži. Zkoumáno bude, jak vymezují svůj mateřský jazyk samy děti, který jazyk pokládají za mateřský či první jazyk u těchto dětí další členové jejich rodin a jaké jsou postoje všech zúčastněných k českému jazyku a kultuře. Zjištěné výsledky budou porovnány s analýzou psaných, popř. vybraných mluvených projevů dětí. Výzkumnými metodami budou v první části dotazník a rozhovor a ve druhé části analýza písemných prací a testů získaných v rámci vyučování v České škole bez hranic, popř. analýza nahrávek krátkých rozhovorů s dětmi. Analýza projevů dětí se bude opírat o referenční kritéria společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Postup práce:
1. Prostudovat relevantní odbornou literaturu k tématu práce, zejména k bilingvismu multilingvismu, k osvojování jazyka a ke zvoleným výzkumným metodám.
2. Navázat kontakt s vedením školy, vyučujícími a s rodiči dětí, které se výzkumu zúčastní. Připravit texty informovaných souhlasů pro všechny tyto skupiny a informované souhlasy získat.
3. Připravit otázky pro dotazník a vyzkoušet je na malém vzorku. Provést dotazníkové šetření. Výsledky šetření vyhodnotit.
4. Připravit otázky pro polostrukturované rozhovory s vybranými rodiči a s dětmi. Rozhovory realizovat a vhodným způsobem zaznamenat. Budou-li účastníci souhlasit s nahráváním, rozhovory nahrát a nahrávky či jejich relevantní části vhodným způsobem přepsat.
5. Shromáždit materiály pro analýzu psaných projevů. Materiály analyzovat z hlediska jednotlivých jazykových rovin. Výsledky porovnat se společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.
6. Usouvztažnit výsledky získané dotazníkem, rozhovory a analýzou projevu dětí. Vyvodit závěry, v diskusi neopomenout otázky výhod a nevýhod zvoleného designu výzkumu a výzkumných metod.
Seznam odborné literatury
Základní literatura:

Antológia bilingvizmu (2004): Bratislava: Academic Electronic Press.
FERJENČÍK, J. (2000): Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.
HENDL, J. (2008): Kvalitatiní výzkum. Praha: Portál.
HIRSCHOVÁ, M. (2013): Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum.
KESSELOVÁ, J. (2001): Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov: FF PU.
McDANIEL, D. – McKEE, C. – SMITH CAIRNS, H. (1998): Methods for Assessing Children´s Syntax. Cambridge, Mass. – London.
MOESCHLER, J. – REBOUL, A. (1994) : Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. Paris: Seuil.
MORGENSTERNOVÁ, M. - ŠULOVÁ, L. - SCHOLL, L. (2011): Bilingvismus a interkulturní komunikace. Praha: Wolters Kluwer ČR.
SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, L. (2016): Osvojování jazyka dítětem. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.
SCHOLL, L. (2012): Přirozený dětský bilingvismus a trilingvismus - specifické aspekty, možnosti a meze. Dostupné z:https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/120565
SCHOLL, L. (2011): Aktuální trendy v otázce dětského bilingvismu. Dostupné z:https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/99984.
SKUTIL, M. a kol. (2011): Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.
SLANČOVÁ, D. (ed.) (2008): Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
ŠEBESTA, K. (2005): Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum.
ŠEBESTA, K. (2014): Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
VÁGNEROVÁ, M. (2012): Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
Relevantní česopisecké a sborníkové studie, kvalifikační práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK