Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Jak může základní škola motivovat žáky druhého stupně základní školy ke čtení?
Název práce v češtině: Jak může základní škola motivovat žáky druhého stupně základní školy ke čtení?
Název v anglickém jazyce: How can secondary schools motivate their pupils to read?
Klíčová slova: motivace ke čtení, povinná četba, čtenářství dětí, dílny čtení
Klíčová slova anglicky: reading motivation, assigned reading, secondary school reading habits, reading workshops, reading literacy schemes
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2018
Datum zadání: 29.04.2018
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 09:45
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M306, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je zmapovat čtenářské zájmy žáků druhého stupně a možnosti, jak motivovat žáky druhého stupně ke čtení.
V teoretické části práce se autorka bude zabývat tématy motivace ke čtenářství, charakteristika dospívajících z pohledu psychologie, výzkumy zabývající se výsledky ve čtení a porozumění.
V empirické části autorka provede nejprve předvýzkum – zmapuje čtenářské zájmy žáků druhého stupně základní školy a následně uvede příklady dobré praxe v motivaci ke čtení (dílny čtení, školní čtenářské kluby apod.) na základě individuálních rozhovorů s učiteli a ohniskových skupin s žáky. Autorka si klade tyto výzkumné otázky:
• Co dělá škola proto, aby motivovala své žáky pro čtení?
• Jak udržet žáky ve čtení?
• Jaké jsou konkurenty čtení žáků?
• Co podle žáků má škola / učitelé dělat proto, aby žáky motivovala ve čtení?

Své závěry autorka bude interpretovat s výsledky realizovaných domácích výzkumů a navrhne možnosti, jak motivovat žáky druhého stupně ke čtení.
Seznam odborné literatury
ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
Dílny čtení: STEELE, Jeannie L. Čtením a psaním ke kritickému myšlení: vychováváme přemýšlivé čtenáře. Praha: Kritické myšlení, c2007.
Gramotnosti ve vzdělávání. Příručka pro učitele. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. 64 s. [cit. 2011-11-03]. ISBN 80-87000-41-0. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/03/Gramotnosti-ve-vzdelavani11.pdf>
Gramotnosti ve vzdělávání. Soubor studií. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011. 98 s. [cit. 2011-11-03]. ISBN 978-80-87000-74-8. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/06/Gramotnosti_ve_vzdelavani_soubor_studii1.pdf>
KOŠŤÁLOVÁ, H. – ŠAFRÁNKOVÁ, K. – HAUSENBLAS, O. – ŠLAPAL, M.: Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: Česká školní inspekce, 2010, 65 stran. Dostupné z: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>.
Kvalitativní výzkum: ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.; MORGAN, David L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Brno: Psychologický ústav Akademie věd, 2001. Metodologie, 2. ISBN 80-85834-77-4.
PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení: perspektivy orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-092-7.
Pomáháme školám k úspěchu: https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu
PRÁZOVÁ, Irena, Kateřina HOMOLOVÁ, Hana LANDOVÁ a Vít RICHTER. České děti jako čtenáři. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7491-492-8.
Školní čtenářské kluby: http://new.ctenarskekluby.cz/; POLÁKOVÁ, Irena, Eva BĚLINOVÁ a Alžběta INGROVÁ. S knihou po škole: školní čtenářské kluby. V Praze: Nová škola, 2014. ISBN 978-80-905807-0-1.
ŠLAPAL, Miloš, Hana KOŠŤÁLOVÁ a Ondřej HAUSENBLAS. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, 2012. ISBN 978-80-905036-8-7.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
VÍŠKA, Václav. Vybrané aktivizující metody výuky v hodinách českého jazyka na ZŠ. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7435-015-3.
Výsledky výzkumů PIRLS a PISA: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS, http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA
ZACHOVÁ, Alena. Rozměry čtenářství. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-233-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK