Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání žáků s ADHD na základní škole
Název práce v češtině: Vzdělávání žáků s ADHD na základní škole
Název v anglickém jazyce: Education of pupils suffering from ADHD in elementary school
Klíčová slova: ADHD, porucha pozornosti, poruchy učení, speciální vzdělávací potřeby, vzdělávání, základní škola, žák
Klíčová slova anglicky: ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, learning disabilities, special education needs, education, elementary school, pupil
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.04.2018
Datum zadání: 27.04.2018
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Alena Thorovská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jedná se o teoreticko-empirickou práci, jejíž podstatnou částí budou případové studie a využití metody rozhovoru. Formulace problému, který bude v práci řešen: Jak probíhá edukace žáků s ADHD na ZŠ? Jakým způsobem pracuje rodina s dítětem s ADHD?
Seznam odborné literatury
JANDERKOVÁ, Dita, Jitka KENDÍKOVÁ, Jarmila KLÉGROVÁ, Iva STRNADOVÁ, Jana SWIERKOSZOVÁ a Zdenka ŽENATOVÁ. SPU a ADHD. Praha: Raabe, 2016. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-215-8.
JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování: (využitelné pro základní i střední školy). Praha: D + H, 2017. ISBN 978-80-87295-25-0.
LECHTA, Viktor, ed. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5.
SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-271-0095-8.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.
VINGRÁLKOVÁ, Eva. Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. Olomouc: Fontána, 2016. ISBN 978-80-7336-844-9.
ZÁVĚRKOVÁ, Markéta. Jak se žije s ADHD: co se stane, když vám vstoupí do života, jaké to je žít s nimi a s námi. Praha: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-30-5.
Předběžná náplň práce
V teoretické části práce se autorka bude zabývat syndromem ADHD a přidruženými poruchami. Autorka vymezí pojem ADHD včetně etiologie, dále se zaměří na potřeby a edukaci žáka s ADHD. V empirické části autorka zpracuje dvě případové studie žáků s ADHD, které budou doplněny o rozhovory s rodiči a pracovníky, kteří pracují s žáky s ADHD.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Main focus of the author in the theoretical part is on ADHD and other disorders associated to it. Several concepts are defined afterwards including ADHD and etiology. The focus is later set on education and needs of ADHD suffering students and two studies concerning such students are carried out in the empirical part of this work. These also include interviews with parents and workers close to the students.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK