Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
JUDr. Emil Hácha – osudové okamžiky
Název práce v češtině: JUDr. Emil Hácha – osudové okamžiky
Název v anglickém jazyce: JUDr. Emil Hácha - The fatal moments
Klíčová slova: prezident Hácha, kapitulace, druhá světová válka, situace, rozhodnutí, fašismus, politika, vláda, Protektorát Čechy a Morava
Klíčová slova anglicky: president Hácha, capitulation, the Second World War, situation, resolution, fascism, politics, government, Protectorate Bohemia and Moravia
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: JUDr. Cyril Svoboda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.04.2018
Datum zadání: 10.05.2018
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:05.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Oponenti: Dr. Ondřej Salvet
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
1. Politická situace v době První republiky
2. Politická situace v období Mnichovské deklarace
3. Život JUDr. Emila Háchy do doby zvolení prezidentem
4. Prezident JUDr. Emil Hácha
5. Osudové rozhodnutí – Berlín, 15.březen 1939
6. Důsledky rozhodnutí
7. Další působení dr. Emila Háchy jako prezidenta
8. Závěrečné období Háchova života
9. Pohledy a reakce na Háchovo politické působení a jeho rozhodnutí
Závěr
Seznam odborné literatury
NOLČ, Jiří. Čeští a slovenští prezidenti. Brno, CP Books, a.s., 2005
RYANTOVÁ, Marie a kol. Českoslovenští prezidenti. Praha a Litomyšl, Paseka, 2016
GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Druhá republika 1938–1939 : svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha; Litomyšl, Paseka, 2004
PASÁK, Tomáš. JUDr. Emil Hácha : 1938–1945. Praha, Horizont, 1997
PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Praha, Brána, 2012
BUDÍNSKÝ, Libor. Deset prezidentů. Praha, Knižní klub, 2003
PSŮTKOVÁ, Z. I nám vládli (ne)mocní. Liberec: King-Práh; 1992
PASÁK, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha, Práh, 1998
KVAČEK, Robert. Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-1937. Praha, Svoboda, 1966
CROWHURST Patric, History of Czechoslovakia between the Wars: From Versailles to Hitler’s Invasion, IB Taurus, London 2015
ČARNOGURSKÝ Pavol, 14. marec 1939, Veda, Bratislava 1992
Předběžná náplň práce
Osudové chvíle kladou na aktéry rozhodovacího procesu povinnost rozhodnout se. Nemohou se nerozhodnout se. I útěk od rozhodnutí je čin. Aktér nerozhoduje jen o sobě, ale jeho rozhodnutí má obecný dopad. Historickou zkušeností lze doložit, že dějiny následně hodnotí aktérovo rozhodnutí, jako by aktér měl fakticky zachovány všechny teoretické možnosti rozhodnout se. Budoucí soud je ovlivněn vnějšími okolnostmi, které nelze zcela promítnout do doby vlastního rozhodnutí. Stěžejním tématem práce je demonstrovat etické dilema na konkrétním příkladu. Jím byl Háchův podpis v Berlíně v březnu 1939, kterým byl vložen osud naší země do rukou Říše. Práce bude zkoumat na základě hledisek sociální a politické etiky, jaké měl prezident Hácha možnosti volby jiných řešení. Součástí práce bude i obecné morální zhodnocení Háchova politického působení a poválečných reakcí na Háchu a jeho jednání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The fateful moments put the duty of decision-making process to the players. They can not make no decision. Even an escape from the decision is an act. The player does not decide only on himself but his decision has a general impact. Historical experience can demonstrate the fact that history subsequently evaluates the actorś decision as if the actor had virtually preserved all the theoretical possibilities of decision-making process. The future judgement is influenced by external circumstances which can not be fully reflected in the time of the decision itself. The crucial theme of the thesis is to demonstrate an ethical dilemma on a particular example. It was Hacha´s signature in Berlin, March 1939 that put the fate of our country into the hands of The Empire. The work will scrutinize on the basis of social and political ethics aspects president Hacha´s possibilities of other solutions choice.
A part of the work will be a general moral evaluation of Hácha´s political activity and post-war responses to his acting.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK