Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morální a duchovní profil křesťana v Paidagogu Klementa Alexandrijského
Název práce v češtině: Morální a duchovní profil křesťana v Paidagogu Klementa Alexandrijského
Název v anglickém jazyce: The moral and spiritual profile of a christian in the work called Paidagogos of Clement of Alexandria
Klíčová slova: Klement Alexandrijský, etika, spiritualita
Klíčová slova anglicky: Clement of Alexandria, ethics, spirituality
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.04.2018
Datum zadání: 24.04.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: doc. David Vopřada, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Klement Alexandrijský a jeho dílo.
2. Morálka křesťana vycházející z díla Paidagogos.
3. Spiritualita křesťana vycházející z díla Paidagogos.
4. Aktuálnost odkazu díla Paidagogos v dnešní době.
Seznam odborné literatury
Clément d'Alexandrie, Le Pédagogue, I-III. SC 70, 108, 158. Paris : Cerf 1976.
KLÉMÉNS Z ALEXANDREIE. Který boháč bude spasen? Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008. Prameny spirituality.
KLÉMÉNS Z ALEXANDREIE. Pobídka Řekům. Praha, 2001.
KLÉMÉNS Z ALEXANDREIE, Stromata VIII. Praha: OIKOYMENH, 2017.
KLÉMÉNS Z ALEXANDREIE, Stromata VII. Praha: OIKOYMENH, 2017.
KLÉMÉNS Z ALEXANDREIE, Stromata VI. Praha: OIKOYMENH, 2017.
KLÉMÉNS Z ALEXANDREIE, Stromata V. Praha: OIKOYMENH, 2017.
KLÉMÉNS Z ALEXANDREIE, Stromata IV. Praha: OIKOYMENH, 2017.
KLÉMÉNS Z ALEXANDREIE, Stromata I.. Praha: OIKOYMENH, 2017.
COPENHAUSEN, Hans von. The fathers of the Church. Stuttgart, 1955.
DATTRINO, Lorenzo a Jaroslav V. POLC. Patrologie: Překlad a dodatky. KTF UK Praha, 1997.
DE FIORES, Stefano a Tullo GOFFI. Slovník spirituality. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce „Morální a duchovní profil křesťana v Paidagogu Klementa Alexandrijského“ se zabývá velkou postavou křesťanství druhého století – Klementem Alexandrijským, jeho životem a dílem v kontextu jeho myšlenek obsažených v díle Paidagogos, které odpovídá na otázku, jaký má být křesťan v praktickém životě po morální a duchovní stránce. V práci je nejprve stručně nastíněn život tohoto velkého církevního spisovatele a prostředí, v němž působí. Dále se práce věnuje záležitostem morálky křesťana, jakožto toho, kdo je veden Kristem a kdo si dokáže zachovat svou vnitřní nezávislost a svobodu. V části pojednávající o spiritualitě křesťana se objevují témata jako askeze, Božský Logos, křesťanská svoboda apod. Následuje zhodnocení přínosu díla Paidagogos pro život současníka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor’s thesis „The moral and spiritual profile of a christian in the work called Paidagogos of Clement of Alexandria“ deals with the great character of Christianity in the second century – Clement of Alexandria, his life and work in the context of his ideas collected in Paidagogos, which seeks answer the question of what it is to be a Christian in the practical moral and spiritual life. In thesis is first briefly outlined the life of writer and environment in which he operates. Furthemore, the thesis deals with issues of morality of the christian as one who is guided by Christ who is able to maintain its internal independence and freedom. In the part dedicated to the christian spirituality are treated issues such as ascetism, Divine Logos, the christian freedom etc. At the end follows the evaluation of the contribution of this work for the life of contemporary.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK