Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sochařství krásného slohu ve Vratislavi
Název práce v češtině: Sochařství krásného slohu ve Vratislavi
Název v anglickém jazyce: Sculpture of beautiful style in Wroclaw
Klíčová slova: Středověké sochařství|krásný sloh|Vratislav|madona|pieta|Slezsko|Země Koruny české|Pieta ze svaté Alžběty ve Vratislavi|Pieta z kostela Panny Marie na Písku ve Vratislavi|Bolestný Kristus z oltáře vratislavských zlatníků|Pieta z kostela svatého Stanislava a Václava ve Sv|Pieta z kostela svatého Matěje
Klíčová slova anglicky: Medieval sculpture|beautiful style|Wroclaw|Madonna|pieta|Land of the Bohemian Crown|Pietà of St. Elisabeth in Wroclaw|Pietà of Virgin Mary on Sand church in Wroclaw|Man of sorrows from Goldsmith’s altar|Pietà from St. Stanislaw and Wenzel church in Swei|Pietà from St. Matthew church
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2018
Datum zadání: 24.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá sochařskou produkcí ve Vratislavi v období krásného slohu. V první části bude přistoupeno ke shrnutí dosavadních badatelských poznatků o sochařství krásného slohu a jejich interpretaci. Další část je pak věnovaná pojednání o samotné Vratislavi, jejímu vztahu k Českému království, k územně právnímu celku Zemí Koruny české, do nějž byla v roce 1348 inkorporována, k osobě českého panovníka a Praze jakožto druhému silnému kulturnímu centru, mezi kterými probíhala vzájemná kulturní výměna. Poslední část je pak zaměřena na samotný dochovaný sochařský materiál, jehož zhodnocení je dosaženo za pomoci metody formální analýzy, stylově kritické metodě a komparace se soudobou sochařskou produkcí bohemikální.
The thesis is about sculptural production in Wroclaw in the period of so called beautiful style. In the first part all available information about beautiful style will be summarized and interpreted. The next part will be dedicated to the Wroclaw itself, its relationship with the Kingdom of Bohemia and the rest of the Lands of the Bohemian Crown, into which it has been incorporated in the year 1348, to the person of the king and Prague as the second powerful cultural centrum that was culturally connected with Wroclaw. The last part is about the preserved sculptural materials that will be described with the use of the formal analysis, critical style method and compared with the sculptural production in Bohemia in the same time period.
Seznam odborné literatury
A. Kutal, O mistru krumlovské Madony, Umění V, 1957
A. Kutal, České gotické sochařství 1350 - 1450, Praha 1962
Milena Bartlová, Poctivé obrazy, Praha 2001
Helena Dáňová -Ivo Hlobil, Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře, Praha 2002
Božena Guldan-Klamecka, Anna Ziomecka, Sztuka Śląska XII. – XVI. w., Wrocław 2003
Jan Royt, K otázce fundátorů desky s Nejsvětější Trojicí ze Swierzawy, in: Śląsk i Czechy, Wroclav 2007
Bogusław Czechowicz, Wratislavia – caput Coronae regni Bohemiae, in: Śląsk i Czechy, Wroclav 2007
Milena Bartlová, Strategie vladařské reprezentace Lucemburků na českém trůně, in: Slezsko perla v české koruně, Praha 2007
Romuald Kaczmarek, Umění ve Slezsku, umění v českých zemích a Lucemburský mecenát mezi svízelným sousedstvím a bezvýhradným přijetím?, in: Slezsko perla v české koruně, Praha 2007
Irena Adamczyk, Sztuka gotyku i renesansu, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, Cieszyn 2011
Jan Klípa, Ymago de Praga, Praha 2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK