Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La Queste del Saint Graal v kontextu vrcholně středověké spirituality
Název práce v češtině: La Queste del Saint Graal v kontextu vrcholně středověké spirituality
Název v anglickém jazyce: La Queste del Saint Graal in the context of the High Middle Ages spirituality
Klíčová slova: legenda o Svatém Grálu|artušovská legenda|rytířská kultura|rytířská spiritualita|cisterciáci|sv. Bernard z Clairvaux
Klíčová slova anglicky: legend of the Holy Grail|Arthurian legend|chivalric culture|chivalric spirituality|cistercians|St. Bernard of Clairvaux
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2018
Datum zadání: 24.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.05.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka bakalářské práce si klade za cíl rozpoznat a určit duchovní inspiraci literárního díla, jež představovalo vrcholné zpracování středověké legendy o svatém Grálu: Putování za svatým Grálem. Pokusí se zmapovat kulturní vývoj, který jeho vzniku předcházel a jenž jej ovlivnil, a vsadit ho do širšího kontextu obecného historického a náboženského vývoje západní středověké společnosti se zaměřením na rytířské a klášterní prostředí. Bude se snažit o nalezení logického místa, které Putování v rámci tohoto vývoje přísluší, a to metodou rozboru samotného výchozího textu a s ním souvisejících pramenů v komparaci se sekundární literaturou.
Seznam odborné literatury
DAVY, Marie-Madeleine, Románská symbolika: duch 12. století. Praha 2014
DOWER, Carol ed., A Companion to the Lancelot-Grail Cycle. Woodbridge 2003
FLORI, Jean, Rytíři a rytířství ve středověku. Praha 2008
GILSON, Étienne, Les idées et les lettres. Paris 1932
HÜE, Denis a MENEGALDO, Silvère ed., Les chemins de "La queste". Études sur "La queste del saint Graal". Orléans 2004
LOOMIS, Roger Sherman, Grál: od keltského mýtu ke křesťanskému symbolu. Jinočany 2006
MATARASSO, Pauline, The Redemption of Chivalry: A Study of the "Queste del saint Graal". Genève 1979
MEISTER, Peter ed., Arthurian Literature and Christianity: Notes from the Twentieth Century. New York 1999
PAUPHILET, Albert, Études sur La Queste del Saint Graal. Paris 1921
WARD, Benedicta ed., The Influence of Saint Bernard: Anglican Essays. Oxford 1976
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK