Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kyberšikana
Název práce v češtině: Kyberšikana
Název v anglickém jazyce: Cyberbullying
Klíčová slova: Kyberšikana, kyberprostor, internet, komunikace, agrese, online
Klíčová slova anglicky: Cyberbullying, cyberspace, internet, communication, aggression, online
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Cimlerová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2018
Datum zadání: 23.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Oponenti: Mgr. Dana Staňková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zmapování fenoménu kyberšikany. Součástí této práce je teoretická část a dotazníkové šetření provedené na základní škole v Karlovarském kraji. V úvodu práce nastiňuje problematiku vymezení kyberšikany a jejím vztahu s šikanou obecnou. Následující kapitola je zaměřena na specifika komunikace, probíhající pomocí moderních technologických prostředků včetně efektu online disinhibitace. Třetí kapitola popisuje základní formy kyberšikany a příbuzné fenomény. Dále se práce zabývá rizikovými a protektivními faktory a možnostmi řešení kyberšikany. Dotazníkové šetření má za cíl zmapovat, jakým způsobem se žáci druhého stupně základní školy chovají v kyberprostoru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor´s thesis" Cyberbullying" focuses on description of the cyberbullying phenomenon. This work includes a questionnaire answered by pupils of an elementary school in Karlovy Vary. The goal of the questionnaire is to map how the students of elementary school behave in the cyberspace.
At the beginning, it discusses the problem of the definition of cyberbullying and its relationship with bullying in general. The next chapter is focused on characterizes of the cyber comunication and describes the efect of online disinhibitation. The third chapter lists basic forms of cyberbullying, and the thesis continues with explanation of the risk and protective factors and outlines various posibilities of dealing with this problem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK