Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká a ruská přirovnání na téma vzhled a povaha člověka v porovnání
Název práce v češtině: Česká a ruská přirovnání na téma vzhled a povaha člověka v porovnání
Název v anglickém jazyce: Czech and Russian Similes in Terms of Human Appearance and Personality in Comparison
Klíčová slova: frazeologie, frazém, ekvivalence, jazyk, kultura
Klíčová slova anglicky: phraseology, phraseological unit, equivalence, language, culture
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.04.2018
Datum zadání: 22.04.2018
Datum a čas obhajoby: 14.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1, C105/C14, 30 míst u lavice + 10 míst židličky se "stolečkem"
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou. Vychází z české i ruské odborné literatury a využívá i internetové zdroje v obou jazycích. Pro analýzu přirovnání budou použity odborné frazeologické a etymologické slovníky českého i ruského jazyka. V praktické části bude tato analýza rozdělena do tabulek, budou uvedena přirovnání, jejich význam, příklad použití a ekvivalence.
Seznam odborné literatury
ČERMÁK, F. Idiomatika a frazeologie češtiny. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1982. 239 s.
ČERMÁK, F., HRONEK, J. a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. Praha : Academia,1983. 496 s.
STĚPANOVA, L. Česká a ruská frazeologie diachronní aspekty. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 297 s. ISBN 80-244-0795-7.
МОЛОТКОВ, А. И. Основы фразеологии русского языка. Ленинград: Наука, 1977. 258 с.
MOKIJENKO, V. M., STĚPANOVA, L. Ruská frazeologie pro Čechy : Russkaja frazeologija dlja čechov. 2. vyd., (rozš.). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 259 s. ISBN 978-80-244-1916-9.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání českých a ruských frazeologických přirovnání na téma vzhled a povaha člověka. Teoretická část se bude zabývat vymezením pojmu přirovnání, frazeologie, frazém a dalších. Praktická část práce představuje analýzu konkrétních frazeologických přirovnání v českém a ruském jazyce, porovnává jejich význam a míru ekvivalence. Ke každému přirovnání je uveden příklad jeho použití v ruském jazyce. Cílem této bakalářské práce je určit míru ekvivalence ve významu u přirovnání v ruském a českém jazyce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis compares phraseological similes in Czech and Russian languages. The theoretical part deals with the definition of terms like simile, phraseology, phraseological unit etc. The practical part of the thesis analysis concrete similes in Czech and Russian languages, focusing on the comparison of their meaning and the degree of their mutual equivalence. Each simile is followed by an example of use in context. The aim of the thesis is to define the degree of equivalence in meaning of Czech and Russian similes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK