Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zachovávání soboty v Církvi adventistů sedmého dne
Název práce v češtině: Zachovávání soboty v Církvi adventistů sedmého dne
Název v anglickém jazyce: Sabbath observance in Seventh-day Adventist Church
Klíčová slova: sobota, Církev adventistů sedmého dne, zachovávání soboty, náboženství, fenomenologie, ortopraxe
Klíčová slova anglicky: sabbath, Seventh-day Adventist church, sabbath observance, religion, phenomenology, orthopraxy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Horská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2018
Datum zadání: 05.06.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.06.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bělka L. - Kováč M. (eds.): Normativní a žité náboženství, Brno: Masarykova univerzita; Bratislava: Chronos, 1999
Douglasová, Mary: Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu, Praha: Malvern, 2014
Martinek, Michael: Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR. Praha: Portál, 2016
Nešpor, Vojtíšek: Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice, Praha: Karolinum, 2015
Bowen, John R.: Religions in practice: an approach to the anthropology of religion, New York: Routledge, 2017
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá zachováváním soboty v Církvi adventistů sedmého dne. Jejím cílem je holistické popsání zachovávání soboty u členů církve a pochopení toho, jak jsou obecné normy zaváděny do náboženské praxe, a jak dochází ke kategorizaci zbožných a nezbožných činnosti při zachovávání soboty. Práce je založena na kvalitativním výzkumu, který využívá metodu zúčastněného pozorování a rozhovorů pomocí návodu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis focuses on sabbath observance in Seventh-day Adventist Church. The goal of this thesis is to make a holistic description of sabbath observance by church members; and provide understanding of how general norms are being introduced into religious practice and also of how does the categorization of devout and not devout activity during sabbath observance arise. The thesis is based on qualitative phenomenological research using the methods of participant observation and in-depth interviews.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK