Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích u Plzně
Název práce v češtině: Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích u Plzně
Název v anglickém jazyce: The Church of St. Peter and Paul in Litice near Pilsen
Klíčová slova: Plzeň - Litice (místní část Plzně) - Čechy západní - architektura sakrální - dějiny umění - církevní dějiny - románský sloh - gotický sloh - barokní sloh - dějiny hmotné kultury
Klíčová slova anglicky: Plzeň (Pilsen) - Litice (municipal district of Plzeň/Pilsen) - Western Bohemia - sacral architecture - art history - the Church history - Romanesque style - Gothic style - Baroque style - history of material culture
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.04.2018
Datum zadání: 18.04.2018
Datum a čas obhajoby: 27.05.2019 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována s využitím veškerých informací shromážděných odbornou a regionální literaturou, které projdou kritickým zhodnocením a analýzou. Hlavním heuristtickým zdrojem budou archivní prameny, jež k danému tématu nebyly v této míře dosud konzultovány a využity.
Seznam odborné literatury
LÁBEK, Ladislav. Hrad a osada Litice. Plzeň: Grafické závody, 1928. Památná místa našeho kraje, 13.


BĚLOHLÁVEK, Miloslav. Plzeňská předměstí. Plzeň: Nava, 1997. ISBN 80-721-1003-9.


ASCHENBRENNER, Vít, Jakub BACHTÍK, Irena BUKAČOVÁ, et al. Dějiny města Plzně. 1. Plzeň: Statutární město Plzeň, 2014. ISBN 978-80-87911-02-0.


Prameny archivní:
Národní archiv - Archivní fondy klášterů zrušených za vlády Josefa II., fond Chotěšov

Archiv města Plzně - fond Archiv obce Litice

Státní oblastní archiv Plzeň - Fond Klášter premonstrátů Teplá (1197 - 1965)
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat historií kostela sv. Petra a Pavla v Liticích u Plzně. Bude se zaměřovat na ucelený historický vývoj kostela a jeho vybavení v průběhu dějin - od jeho románských počátků až po současnost.
Práce bude vypracována na základě odborné literatury a především ze studia archivních pramenů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Theses will deal with the history of St Peter and Paul´s Church in settlement Litice near Plzeň, West Bohemia. It use to be focused on the concise historical development of the Church and its equipment during the history: since the Romanesque origins till current time. Theses should be executed on the bases of scholar literature, but mainly with using the archhive sources.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK