Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ikonografický rozbor chiaroscurové výzdoby fasády paláce Granovských z Granova v pražském Ungeltu a její dobový kontext
Název práce v češtině: Ikonografický rozbor chiaroscurové výzdoby fasády paláce Granovských
z Granova v pražském Ungeltu a její dobový kontext
Název v anglickém jazyce: Iconographic Analysis of the Decoration of the Facade of the Granovsky
Palace in Prague and its Period Context
Klíčová slova: Renesance, architektura, chiaroscuro, palác Granovských z Granova, Ungelt
Klíčová slova anglicky: Renaissance, architekcture, chiariscuro, Granovsky Palace in Prague, Ungelt
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2018
Datum zadání: 18.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.04.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1 Úvod
2 Přehled literatury
3 Historicko-kulturní kontext
1) Historický kontext doby
2) Osobnosti rodu Granovských z Granova
3) Humanistické ovzduší Prahy v 16. století
4) Motivace k měšťanské umělecké reprezentaci v 16. století
4 Historický vývoj paláce Granovských
1) Palác jako architektonický prvek
2) Palác Granovských z Granova v Ungeltu a jeho renesanční architektura
5 Chiaroscurové malby ve vnitřním nádvoří paláce Granovských
1) Předikonografický popis
2) Kritické zhodnocení restaurátorských zásahů a jejich vliv na čtení díla
3) Formální analýza
4) Atribuce malířské výzdoby
5) Osobnost Francesca Terzia
6 Ikonografický rozbor paláce Granovských
1) Ikonografický rozbor levé fasády
a. Adam a Eva
b. Kain a Ábel
c. Lot a jeho dcery
d. Abrhám obětuje Izáka
e. Josef a Putifarka
f. Samson a Delila
g. David a Betšeba
h. Obsah dekorativních ploch
2) Ikonografický rozbor pravé fasády
a. Judita a Holofernes
b. Kymon a Peró
c. Kleopatra (zaměnitelná s Hygieiou)
d. Fragment Paridova soudu a předpokládané války Trojské
e. Spravedlnost
f. Postava krále (předpokládaný Ferdinand I.)
g. Uskupení rytířských předmětů
h. Předpokládaný fragment bakchanálií
3) Pokus o nalezení klíče ke čtení námětů výmalby
4) Porovnání paláce s obdobnou stavbou
7 Závěr a zhodnocení
8 Literatura a prameny
9 Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
BABICKÁ 2014 — Lenka BABICKÁ: Palác Granovských v Ungeltu. Praha 2014
BULÍNOVÁ 2009 — Kristina BULÍNOVÁ: Tématika ctností a neřestí v renesanční sgrafitové výzdobě fasád architektury v Čechách a na Moravě. Praha 2009
BŮŽEK 2006 — Václav BŮŽEK: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků. České Budějovice 2006
DVOŘÁKOVÁ/MACHÁLKOVÁ 1954 — DVOŘÁKOVÁ Vlasta / MACHÁLKOVÁ Helena: Malovaná průčelí české pozdní gotiky a renesance, in: Zprávy památkové péče, roč. XIV, č. 2–3, 1954
KRČÁLOVÁ 1962 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Grafika a naše renesanční nástěnná malba. In: Umění X. Praha 1962, 276–282
KRČÁLOVÁ 1975 — KRČÁLOVÁ Jarmila: Poznámky k renesanční architektuře, in: Umění XXIII, Praha 1975, 499 – 523
KRČÁLOVÁ 1985 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Italské podněty v renesančním umění českých zemí. In: Umění XXXIII, 1985, 54–82
KRČÁLOVÁ 1989 — KRČÁLOVÁ Jarmila: Renesanční nástěnná malba v Čechách a na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku renesance do závěru baroka, Praha 1989, 62 – 92
KROPÁČEK 1996 — Jiří KROPÁČEK: Malíř Francesco Terzio: Okolnosti jeho příchodu do Prahy. In: Tomáš SEKYRKA / Vít VLNAS (ed.): Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám Prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., 1996, 92–98
KROPÁČEK 1997 — Jiří KROPÁČEK: Francesco Terzio: Notes on His Style and Iconography. In: Rudolf II, Prague and the World. Papers from the International Conference. Prague, 2–4 September, 1997, 278–280
KROPÁČEK 1998 — Jiří KROPÁČEK: Umění po polovině 16. století: Úvaha o úloze dvorského okruhu. In: Jiří FÁK (ed.): Gryspekové a předbělohorská šlechta. Kralovice a Poddanská města. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Mariánské Týnici ve dnech 21.–23. května 1997. Muzeum a galerie severního Plzeňska 1998, 54–55
MAŠEK 2008 — Petr MAŠEK: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl I. A–M. Praha 2008, 293
MAŤA, Petr: Svět české aristokracie 1500-1700. Praha 2004
MATYÁŠOVÁ-LEJSKOVÁ Milada: K ikonografii figurálních štuků Hvězdy. In: Umění, XI, 1963, 209–212
NOVOTNÝ Vladimír: Poznámky o českém renesančním sgrafitu. In: Památky arch. XXXVII, 1931, 37–58
PREISS Pavel: Cykly českých panovníků na státních zámcích. Příspěvek k ikonografii českých knížat a králů. In: Zprávy památkové péče, XVII, 1957, 65–78
PREISS 1986 — Pavel PREISS: Italští umělci v Praze. Renesance, manýrismus, baroko. Praha 1986
ROYT 2006 — Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie. Praha 2006
RUSINA/ZERVAN 2006 — Ivan RUSINA/Marián ZERVAN: Príbehy Strarého zákona. Ikonografia. Bratislava 2006
VÍTOVSKÝ 2008 — Jakub VÍTOVSKÝ: Středověké "Zelené světnice" In: Cour d'honneur: hrady, zámky, paláce 4, 2008,60-63
WAISSER 2009 — Pavel WAISSER: Sgrafito, úhel pohledu. Figurální výzdoba fasád 16. století v evropském kontextu determinujícím česká a moravská sgrafita. In: Sgrafito 16. – 20. století. Výzkum a restaurování. Pardubice 2009
Předběžná náplň práce
Práce představí ikonografický rozbor reprezentativní chiaroskurové výzdoby arkádového nádvoří paláce Granovských z Granova v pražském Ungeltu s ohledem na osobnosti měšťanského rodu Granovských z Granova. V práci bude osvětlena dobová kulturní situace, ze které vychází motivace pro vytvoření reprezentativní fasády v areálu Ungeltu právě měťanským rodem Granovských, který se těšil přízni císaře Ferdinanda I. Jednotlivé náměty budou zhodnoceny nejprve ze stylového hlediska, které se pojí s působením italského umělce Francesca Terzia při pražském dvoru habsburských panovníků kolem poloviny 16. století a následně ikonograficky rozebrány a dány do vzájemných souvislostí na základě dobového humanistického uvažování. Na závěr práce představí možnou interpretaci celého souboru a jeho finální zhodnocení s přihlédnutím k restaurátorským zásahům.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work introduces an iconographic analysis of the representative chiaroscuro decoration of arcade courtyard at Granovsky’s palace at Prague’s Ungelt, with regard to the personality of bourgeois House of Granov. It explains contemporary cultural milieu and subsequent motivation to create the representative facade by Granovsky, who enjoyed the favor of Emperor Ferdinand I. Firstly, the particular motives, that reflect works of Italian artist Francesco Terzio at the Habsburg royal court in Prague in the middle of 16th century, are evaluated from stylistic point of view. Furthermore, they are analysed and given to coherence using contemporary humanist way of thinking. To conclude, the work introduces possible interpretation of the whole series and its final assessment in respect of restoration efforts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK