Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj arkádové centrály v sakrální architektuře a její význam v rámci průnikové barokní architektury
Název práce v češtině: Vývoj arkádové centrály v sakrální architektuře a její význam v rámci
průnikové barokní architektury
Název v anglickém jazyce: Evolution of the arcade central in sacral architecture and its importance
in the penetration baroque Architecture
Klíčová slova: baroko, architektura, prostor, arkáda, stavba, průnik
Klíčová slova anglicky: baroque, architecture, space, arcade, building, penetration
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2018
Datum zadání: 25.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.04.2018
Datum a čas obhajoby: 19.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2018
Oponenti: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsah práce:
1. Úvod
2. Zhodnocení vybrané literatury
3. Arkáda a arkádový prostor
3.1 Arkáda a motiv tabularia – geneze a použití v raně novověké architektuře
3.2 Arkády rovné a arkády vyklenuté
3.3 Vzájemná interakce prostorových jednotek – prostor hlavní vs. Vedlejší
4. Geneze typu arkádové centrály
4.1 Antika - S. Constanza v Římě
4.2 Středověk - Císařská kaple v Cáchách
4.3 Renesance - Donato Bramante - katedrála v Pavii
- Michelangelo Buonarroti - Cappella Sforza

5. Baroko - sdružování arkádových centrál v půdorysných dispozicích
5.1 Francesco Borromini - Sant'Ivo della Sapienza - kopule s pasy
5.2 San Lorenzo v Turíně - Guarino Gaurini - Vybraný pravidelný oktogon
5.3 Kappel Waldssasen - Georg Dientzenhofer - Trojúhelníkový konchový rám
5.4 Kostel Panny Marie Pomocné ve Freystadtu - Giovanni Antonio Viscardi - oktogon s rytmickým arkádami

6. Odraz architektury Guarina Guariniho ve střední Evropě
6.1 Johann Lucas von Hildebrandt – vlivy architektury Guarina Gauriniho ve střední Evropě
6.1.1 Kostel sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí
6.1.2 Peterskirche ve Vídni - arkádová rotunda
7. Arkádový prostor ve vrcholném baroku
7.1 Arkádový prostor v období vrcholného baroka u Kryštofa Dientzenhofera
7.1.1 Bi-centrála- kostel Sv. Kláry v Chebu
7.2 Arkádový prostor v období vrcholného baroka u Johanna Michaela Fischera
7.2.1 st. Michael im Berg am Laim
7.3 Arkádový prostor v období vrcholného baroka u Balthasara Neumanna
- vložení rotundy do centrály - Schöneborská kaple
- oktogon s vepsaným kruhem - Holzkirchen - tabulárium
- Průniková soustava z rotund - Dvorská kaple ve Würtzburské rezidenci
- Průniková soustava rotund a vnitřní arkádový rám - Bazilika Čtrnácti svatých pomocníků ve Vierzehnheiligen
8. Komparace
9. Závěr
10. Seznam literatury
11. Seznam obrazové přílohy
12. Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
BACHTÍK/ BIEGEL/MACEK 2015 — Richard BIEGEL/Richard BIEGEL/Petr MACEK: Barokní architektura v Čechách. Praha 2015 Karolinum

BACHMANN 1964― Erich BACHMANN:Die Architektur und plastic. In: Barock in Böhmen. München 1964

BLAŽÍČEK/KROPÁČEK 2013 ― Oldřich BLAŽÍČEK / Jiří KROPÁČEK: Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství malby a užitného umění. Praha 2013

BIRNBAUM 1987 ― Vojtěch BIRNBAUM: Vývojové zákonitosti v umění. Praha 1987

BIRNBAUM 1941― Vojtěch BIRNBAUM: Barokní princip v dějinách architektury. Praha 1941
Vyšehrad

BRÜCHER 1983 ― Gunter BRÜCHER: Barockarchitektur in Österreich. Köln 1983

DVOŘÁK 1946―Max DVOŘÁK: Italské umění od renesance k baroku. Praha 1946

DVORSKÝ 1989 ― Jiří DVORSKÝ: Dějiny českého výtvarného umění II/1,2. Praha 1989

DIPPOLD / BORNSCHLEGEL 1992 ― Günter DIPPOLD/ Andreas BORNSCHLEGEL: Basilika Vierzehnheiligen. 1992

DIPPOLD 1991― Günter DIPPOLD: Kloster Banz. Natur, Kultur, Architektur. Staffelstein 1991

FRANZ 1991 ― Die Dientzenhofer in der Oberpfalz, in Franken und Hassen. Die Dientzenhofer. Barock Baukunst in Bayern und Böhmen. Rosenheim 1991

FRANZ 1991―Heindrich Gerhard FRANZ: Počátky a rané dílo K.I. Dientzenhofera in:Umění XXXIX. Praha 1991

FRANZ 1962 ― Heinrich Gerhard FRANZ: Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen. Leipzig 1962

FROMMEL 2009―Christoph Luidpold Frommel: Die Architektur der renaissance in Italien. München 2007

GUARINI 1968― Guarino GUARINI: Architettura civile. Polifilo Classici italiani di scienze tecniche e arti. Trattati di architettura. Milano 1968

GRUNDMANN 2007―Stefan GRUNDMANN:The Architecture of Rome. Stuttgart/London 2007
GRIMSCHNITZ 1959 ― Bruno GRIMSCHNITZ 1959: Johann Lucas von Holderandt. Wien/München 1959

HUYGHE 1970 ―René HUYGHE: /ed./, Encyklopedie. Umění renesance a baroku. Praha 1970

HUBALA 1987― Erich HUBALA: Balthasar Neumann 1687-1753 der barockmeister aus eger. Munchen 1987

HUBALA 1972― Erich HUBALA: Die Kunst des 17. Jahrhunderts ( Propyläen-Kunstgeschichte). Berlin 1972

HUYGHE 1970 ―René HUYGHE a kol: Encyklopedie, Umění renesance a baroku. Umění a lidstvo. Praha 1970 Odeon

HEROUT 2002 ― Jaroslav HEROUT: Staletí kolem nás. Praha/Litomyšl 2002

HEINTZ 2004― Carol HEINTZ: Od barbarského k románskému umění in: Světové dějiny umění: malířství sochařství architektura, užité umění. Praha 2004

HORYNA / KUČERA 1998 ― Mojmír HORYNA / Jaroslav KUČERA: Dietzenhoferové. Praha 1998 Akropolis

JOHNSON 2004― Paul JOHNSON : Dějiny renesance . Brno 2004

KITSON 1972 ― Michael KITSON: Barok a rokoko. Praha 1972

KOCH 2012―KOCH Wielfried: Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 2012

KROUPA 2010― Jiří KROUPA: Školy dějin umění Metodologie dějin umění 1. Brno 2010

LINHARD 2011― Petr LINHARD: Změny interiéru klášterní baziliky svaté Markéty v Břevnově. KTF UK 2011

LOTZ/Heydenreich 1974―Wolfgang LOTZ / Heydenreich Ludwig: Architecture in Italy 1500-1600. Harmondsworth 1974

MEEK 1989 ―Harold Alan MEEK: Guarino Guarini and his architecture. New Haven 1989 Yale University Press

MÜLLER/ SCHÜTZ 1986― Wolfgang MÜLLER /Bernhard SCHÜTZ: Deutche Romanic Die kirchenbauten der kaiser, bischöve und clöster. Freiburg/Basel/Vien 1986

NORBERG-SCHULZ 1971― Christian NORBERG-SCHULZ: Baroque architecture. Milán 1971

PASSANTI 1963― Mario PASSANTI: Nel Mondo magico di Gaurino Guarini. Turín 1963

PIJOÁN 1999 ―José PIJOÁN: Dějiny umění VII. Praha 1999

POCHE 1958―Emanuel POCHE: Prahou krok za krokem. Praha 1958

PORTOGHESI 1967 ― Paolo PORTOGHESI: Borromini Architettura come linguaggio. Roma 1967

STALLA 2007 ― Robert STALLA: Die Dientzenhofer und die kurvierte architektur in Bayern und Böhmen. In: Bayer und Böhmen, kontakt, konflikt, kultur, Vorträge der Tagung des Hauses der Bayrischen Geschichte und des Collegium Carolinum in Zweisel vom 2.bis 4.Mai 2005. München 2007

SCHULZ 1968― Christian Norberg SCHULZ: Kilian Ignáz Dientzenhofer e il Barocco Boemo. ŘÍM 1968

SCHÜTZ 2000―Bernhard SCHÜTZ: Die kirchliche Barockarchitktur in Bayern und Oberschwaben 1580-1780. München 2000

SCHÜTZ 1986― Bernhard SCHÜTZ: Baltazare Neumann. Freiburg im Breisgau 1986

SYPHER 1971― Wilie SYPHER : Od renesance k baroku. Praha 1971 Odeon, str. 167

SYROVÝ 1974― Bohuslav SYROVÝ a kol.: Architektura svědectví dob. Přehled vývoje stavitelství a architektury. Praha 1974

VILÍMKOVÁ 1986 ― Milada VILÍMKOVÁ: Stavitelé paláců a chrámů: Kryštof a Kilián Dientzenhoferové. Praha 1986

VASARI 1998― Georgio VASARI: životy nejvýznamnějších malířů, sochařů a architektu (II.). Praha 1998 Mladá Fronta

VLČEK 2014 ― Pavel VLČEK: Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí. Praha 2014 Artefactum

VLČEK 2006― Pavel VLČEK: Dějiny architektury renesance a baroka. Praha 2006

VLČEK 2004 ― Pavel VLČEK: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004 Academaa

VLČEK/ SOMMER/ FOLTÝN 1997― Pavel VLČEK/ Petr SOMMER/ Dušan FOLTÝN: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997 Libri

VLČEK 1995― Pavel VLČEK: Stavitel Kryštof Dientzenhofer. In: JIROUTEK Jiří/KRUML Miloš/Kubelík Martin: Historická architektura. Věda. Výzkum. Praxe. Praha 1995

WITTKOWER 1958 ― Rudolf WITTKOWER: Art and Architecture in Italy:1600 to 1750. London 1958

WÖLFFLIN 1964 ― Heinrich WÖLFFLIN: Renaissance and Baroque. London 1964 Fontana Library

NEUMANN 1974 ―NEUMANN Jaromír: Český barok. Praha 1974

ACKERMAN/ NEWMAN 1970 ― James Sloss ACKERMAN/ John NEWMAN: The Architecture of Michelangelo. Middlesex 1970 Penguin Books
Předběžná náplň práce
Tématem mé diplomové práce bude centrální jednotka, jejímž hlavním architektonickým motivem je řada arkád. Jako taková je specifická pro vrcholně barokní architekturu a domnívám se, že tvoří jádro tzv. průnikové architektury. Poté, co nastíním genezi tohoto typu ve středověku a v renesanci, se pokusím představit význam arkádové centrály v rámci vrcholně barokní architektury jižního Německa (zejména Bavorska a Frank) a Čech – tedy v oblastech, které přijaly a tvůrčím způsobem rozvinuly myšlenky složitých a pronikajících se půdorysných dispozic. Práce má za cíl pokusit se vytvořit odlišný pohled na formování radikálně barokní architektury ve středoevropském prostoru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of my diploma thesis will be a central unit, whose main architectural motif is a series of arcades. As such, it is specific to the Baroque architecture and I believe that it forms the core of so-called penetrating architecture. After describing the genesis of this type in the Middle Ages and the Renaissance, I will try to introduce the meaning of the arcade headquarters within the baroque architecture of southern Germany (especially Bavaria and Frank) and Bohemia - in the areas they have adopted and creatively developed the ideas of complex and penetrating plan layouts. The aim of the thesis is to try to create a different perspective on the formation of the radical Baroque architecture in the Central European space.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK