Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti podpory sociálního pracovníka od zaměstnavatele
Název práce v češtině: Možnosti podpory sociálního pracovníka od zaměstnavatele
Název v anglickém jazyce: Social support options from the employer
Klíčová slova: Sociální práce, sociální pracovník, podpora, hmotná nouze, Úřad práce, supervize, syndrom vyhoření, prevence
Klíčová slova anglicky: Social Work, Social Worker, Support, Material Emergency, Labor Office, Supervision, Burnout Syndrome, Prevention
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2018
Datum zadání: 17.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.04.2018
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Oponenti: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá podporou sociálního pracovníka na Úřadu práce České republiky. Často se mluví o tom, jak jsou sociální pracovníci na úřadech práce znudění, nepříjemní, naštvaní, ale nikde se nemluví o tom, jak tomuto předcházet nebo zabránit a jak sociální pracovníky na úřadech práce motivovat a podporovat.
První teoretická část práce popisuje specifika práce sociálního pracovníka na úřadu práce - oddělení hmotné nouze. Dále popisuje sociální práci na úřadech práce na oddělení hmotné nouze a charakteristiku klientů oddělení hmotné nouze. V teoretické části práce jsou dále popsány jedny z forem podpory sociálních pracovníků. Těmi jsou supervize a projekt s názvem Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce.
Dále tato práce obsahuje praktickou část, ve které je uveden způsob šetření k danému cíli, popis respondentů a popis výsledků provedeného šetření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the support of a social worker at the Labor Office of the Czech Republic . It is often said how social workers at the Labor Office are bored, unpleasant, angry, but nowhere to talk about how to prevent it, and how social workers at labor offices can motivate and support.
The first theoretical part of the thesis describes the specifics of the work of the social worker, the Department of Material Emergency. It also describes social work at labor offices for the separation of material need and the characteristics of clients who comes to the Department of Material Emergency.
The theoretical part of the thesis describes some of the forms of support of social workers and that is supervised and the project System support of professional performance of social work.
Further, this article contains a practical part describing the way the target is investigated, the description of the respondents and, finally, the description of the survey results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK