Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Snowboarding a jeho popularita mezi žáky gymnázií v různých městech na území České republiky
Název práce v češtině: Snowboarding a jeho popularita mezi žáky gymnázií v různých městech na území České republiky
Název v anglickém jazyce: Snowboarding and its popularity among pupils of grammar schools in different towns of the Czech Republic
Klíčová slova: snowboarding, snowboard, pohybová aktivita, zimní sport, oblíbenost, gymnázium, žáci
Klíčová slova anglicky: snowboarding, snowboard, physical activity, winter sport, popularity, grammar school, pupils
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ivan Přibyl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2018
Datum zadání: 24.06.2018
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Studium odborné literatury k dané problematice
2.Formulace jednotlivých kapitol
3.Sběr dat k dané problematice
4.Příprava výsledkové části, formulace výsledků
5.Pracovní verze bakalářské práce
Seznam odborné literatury
BITNER, Lukáš a kol. Snowboarding. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3981-6

LOUKA, Oto a Martin VEČERKA. Snowboarding. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1378-6

Prknem dolů. Praha: Jan Bouček, 2015. ISBN 978-80-905516-1-9

STRAKOVÁ, Táňa, Michal KOSTRBÍK, Aleš ONDRÁK a Milena STRACHOVÁ. Základy snowboardingu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5486-8

VOBR, Radek. Snowboarding. České Budějovice: KOPP, 2006. ISBN
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce je zaměřena na snowboarding a jeho popularitu mezi žáky gymnázií v různých městech České republiky. Práce obsahuje teoretickou část popisující historii snowboardingu a obecné informace o tomto zimním sportu. Klíčovou metodou sběru dat je anketové šetření na gymnáziích v šesti různých městech České republiky – Praha, Brno, Liberec, České Budějovice, Tábor a Mariánské Lázně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis is focused on snowboarding and its popularity among pupils of grammar schools in different towns of the Czech Republic. It contains a theoretical part describing the history of snowboarding and general information about this winter sport. The main method of data collection is the survey intended for pupils of grammar schools in six different towns of the Czech Republic - Prague, Brno, Liberec, České Budějovice, Tábor and Mariánské Lázně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK