Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika edukačního procesu u dětských pacientů v mladším školním věku
Název práce v češtině: Specifika edukačního procesu u dětských pacientů v mladším školním věku
Název v anglickém jazyce: Specifics of the educational process in pediatric patients in younger school age
Klíčová slova: Pacient, komunikace, děti, sestra, edukace
Klíčová slova anglicky: Patient, communication, children, nurse, education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Šárka Tomová, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2018
Datum zadání: 12.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: PhDr. Hana Nikodemová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v platném opatření děkana. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2171-2.

PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2968-8.

SEDLÁŘOVÁ, Petra. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8.

SIKOROVÁ, Lucie. Dětská sestra v primární a komunitní péči. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3592-4.

VENGLÁŘOVÁ, Martina a Gabriela MAHROVÁ. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1262-8.
Předběžná náplň práce
Předběžná náplň práce (cíle): Záměrem bakalářské práce je pomocí dotazníkového šetření zmapovat způsoby edukačního procesu sester u dětských pacientů, konkrétně dětí mladšího školního věku a zjistit, jaký způsob edukace je u těchto pacientů nejčastěji využívaný. V neposlední řadě je záměrem práce zjistit, zda se způsoby edukace dětských pacientů hospitalizovaných ve fakultních nemocnicích liší. Výzkumné šetření bude provedeno ve FN Motol v Praze a ve FN Lochotín v Plzni. K naplnění záměru práce jsou stanoveny následující cíle:

Přinést přehled odpovídajících poznatků a informací z relevantních literárních a časopiseckých zdrojů vztahujících se k řešené problematice.
Vytvořit dotazník a zadat skupinám sester ve zmíněných fakultních nemocnicích.
Získaná data zpracovat, utřídit a statisticky vyhodnotit.
Porovnat získaná data s dříve realizovanými studiemi.
Formulovat vlastní závěry práce a doporučení pro praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
chelor work´s goal is to map out the questionnaire survey the manners of educational process of patients, especially during in younger school age. The next goal is to verify what kind of educational manner is the most efficient one and if there are any differences between particular teaching hospitals. I would like to cooperate with nurses and I want to find this information via questionnaire. My bachelor work would compare FN Motol in Prague with FN Lochotín in Pilsen. To achieve the target of my bachelor’s thesis following goals are determined.

To communicate an overview of appropriate findings and information found in relevant literary and periodical sources.
To create a questionnaire and let the nurses in mentioned college hospitals to fill it.
To elaborate, classify and statistically evaluate the gained data.
To compare the gained data with another studies already done.
To express my own bachelor’s thesis conlusions and its recommendations for praxis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK