Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství
Název práce v češtině: Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství
Název v anglickém jazyce: Burnout syndrome in the context of nursing
Klíčová slova: Syndrom vyhoření, attachment, empatie, ošetřovatelství
Klíčová slova anglicky: Burnout syndrome, attachment, empathy, nursing
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2018
Datum zadání: 12.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v platném opatření děkana. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
HUNT, Patricia A, Suzanne DENIEFFE a Martina GOONEY. Burnout and its relationship to empathy in nursing: a review of the literature. Journal of Research in Nursing [online]. 2017, 22(1-2), 7-22 [cit. 2018-02-26]. DOI: 10.1177/1744987116678902. ISSN 1744-9871. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1744987116678902

CAÑADAS-DE LA FUENTE, Guillermo A., Cristina VARGAS, Concepción SAN LUIS, Inmaculada GARCÍA, Gustavo R. CAÑADAS a Emilia I. DE LA FUENTE. Risk factors and prevalence of burnout syndrome in the nursing profession. International Journal of Nursing Studies [online]. 2015, 52(1), 240-249 [cit. 2018-02-26]. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2014.07.001. ISSN 00207489. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0020748914001710

MICHAEL P., LEITER Arla Day., PRICE Lisa. Attachment styles at work: Measurement, collegial relationships, and burnout. doi.org/10.1016/j.burn.2015.02.003. Epub 2015 March10. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213058614200052?via%3Dihub

CORSINO DE PAIVA, Lucila, Ana Carla GOMES CANÁRIO, Eneluzia Lavynnya CORSINO DE PAIVA, Bruna RODRIGUES MONTEIRO a Ana Katherine GONÇALVES DA SILVEIRA. Risk factors identification for Burnout syndrome in nurses. International Archives of Medicine [online]. 2016, , - [cit. 2017-11-02]. DOI: 10.3823/2199. ISSN 17557682. Dostupné z: http://imed.pub/ojs/index.php/iam/article/view/2031

BORRITZ, Marianne, Reiner RUGULIES, Jakob B. BJORNER, Ebbe VILLADSEN, Ole A. MIKKELSEN a Tage S. KRISTENSEN. Burnout among employees in human service work: design and baseline findings of the PUMA study. Scandinavian Journal of Public Health [online]. 2016, 34(1), 49-58 [cit. 2017-11-02]. DOI: 10.1080/14034940510032275. ISSN 1403-4948. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1080/14034940510032275

MARK H., Davis. Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology. American Psychological Association, 1983, Jan 1983(Vol 44 (1), 113-126. DOI: 10.1037/0022-3514.44.1.113.

DAVIS, Mark H. Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology [online]. 1983, 44(1), 113-126 [cit. 2018-02-26]. DOI: 10.1037/0022-3514.44.1.113. ISSN 0022-3514. Dostupné z: http://content.apa.org/journals/psp/44/1/113

GIL-MONTE, Pedro R. a José Mª PEIRÓ. Perspectivas teóricas y modelos interpretativos para el estudio del síndrome de quemarse por el trabajo. Anales de psicología [online]. Uiversidad de Murcia, Španělsko. 1999(2), 261-268 [cit. 2018-02-23]. ISSN 0212-9728. Dostupné z: http://www.redalyc.org/html/167/16715210/

ELVIA SOLÍS MARÍN. Rescate histórico de la enfermería en Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social, 2000. ISBN 9977984883. Dostupné z: http://repositorio.binasss.sa.cr/xmlui/bitstream/handle/20.500.11764/140/doc41.pdf?sequence=1
Předběžná náplň práce
Syndrom vyhoření patří mezi problém v nemocničním prostředí u profesionálů, kteří úzce spolupracují s lidmi. V kontextu ošetřovatelství je proto vhodné se zaměřit na faktory, které by mohly být jeho prediktorem.

Cílem práce bude zjistit, zda se syndromem vyhoření souvisí délka vzdělání, BMI, kouření, alkohol, nemocnost, užívání analgetik a vybrané sociodemografické faktory (sociální statut, délka profese a motivace ke změně profese). Cílem práce bude dále zjistit, zda souvisí se syndromem vyhoření také empatie a citová vazba. Práce si klade za cíl také zjistit, zda se liší syndrom vyhoření zdravotních sester v ČR a v jiných zemích: v USA, Kostarice a Španělsku. Budou použity standardizované dotazníky: k měření syndromu vyhoření CBI (Tage S.Kristensen), k měření attachmentu ECR-RS (CH.Fraley), k měření empatie IRI (Mark H. DAVIS). K získání anamnestických a sociodemografických dat bude vytvořen specifický anamnestický dotazník.

Cílem zjištěných korelací výše uvedených proměnných bude nejen popis síly jejich vztahu, ale i statistická predikce nejvýznamnějších prediktorů, které se syndromem vyhoření zdravotní sestry mohou souviset. V kontextu ošetřovatelství bude na základě výsledků navrhnutý preventivní edukační program, který by mohl zlepšit informovanost zdravotních sester o příznacích syndromu vyhoření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Burnout syndrome is a disorder commonly found in the hospital environment. The disorder most frequently affects professionals who work closely with people. Therefore, it is appropriate in the context of nursing to to focus on the factors that can lead to it.

The aim of the work will be to determine whether burnout syndrome is related to the length of education, BMI, smoking, alcohol, morbidity, use of analgesics and selected sociodemographic factors (social status, length of profession and motivation to change the profession). The aim of the thesis is to find out whether empathy and emotional attachment are also related to burnout syndrome and also to find out whether nurses' burnout syndrome in the Czech Republic differs from other countries: the USA, Costa Rica and Spain. Standardized questionnaires will be used. To measure burnout syndrome, CBI (Tage S. Kristensen) will be employed, to measure attachment, ECR-RS (CH.Fraley), and to measure empathy, IRI (Mark H. DAVIS). To obtain anamnestic and sociodemographic data, a specific anamnestic questionnaire will be created.

The aim of the correlations of the above-mentioned variables will not only describe the strength of their relationship, but also the statistical prediction of the most important predictors that may be related to a nurse's burnout syndrome. In the context of nursing, a preventive education program which could improve nurses' awareness of symptoms of burnout syndrome will be designed based on the results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK