Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tomáš Garrigue Masaryk a jeho význam pro dnešek
Název práce v češtině: Tomáš Garrigue Masaryk a jeho význam pro dnešek
Název v anglickém jazyce: Tomáš Garrigue Masaryk and his significance for today
Klíčová slova: odkaz T. G. Masaryka, filosofie T. G. Masaryka, etika, politika, vzdělání
Klíčová slova anglicky: Legacy of T. G. Masaryk, philosophy of T. G. Masaryk, etics, politics, education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2018
Datum zadání: 29.01.2019
Datum a čas obhajoby: 14.09.2020 08:45
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:05.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium pramenné a sekundární literatury
etika a politika prostřednictvím filosofie T. G. Masaryka v jeho době a dnes
Význam Masarykova filosofického odkazu pro současnost
Seznam odborné literatury
V první kapitole bych se zaobíral tím, kdo to vlastně byl T. Masaryk, jakými obory se zaobíral, představil bych jeho názory a postoje, zajímavosti.

• EMMERT, František. Tomáš Garrigue Masaryk: prezident a myslitel. Brno: CPress, 2017. ISBN 978-80-264-1599-2.
• ZOUHAR, Jan. O Masarykovi. Brno: Academicus, 2009. ISBN 978-80-87192-07-8.
• OPAT, Jaroslav. Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka: česká otázka včera a dnes. Praha: Ústav TGM, 2003. ISBN 80-86142-13-2.
• OPAT, Jaroslav. Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893: Příspěvek k životopisu. Praha: Melantrich, 1990. ISBN 80-7023-044-4.
• ČAPEK, Karel. Čtení o T.G. Masarykovi. Praha: Česká expedice, 1998. ISBN 80-85281-53-8.
• NOVÝ, Lubomír. Filosof T.G. Masaryk: Problémové skici. Brno: Doplněk, 1994. ISBN 80-85765-35-7.

V druhé kapitole bych se soustředil na "masarykovský mýtus" - jak byl vytvořen, co ho posílilo, jak a čím přispěl k živení mýtu Beneš...

• BĚLIČOVÁ, Milena, Karolína HEROLDOVÁ, Marek JUNEK, et al. Fenomén Masaryk: Masaryk as a phenomenon. Praha: Národní muzeum, 2017. ISBN 978-80-7036-535-9.
• ŠEDIVÝ, Ivan. T. G. Masaryk: zrozen k mýtu: "chudý chlapec, který se proslavil". Dějiny a současnost: kulturně historická revue. Praha: Lidové noviny, 2007, 29(1), s. 14-16. ISSN 0418-5129.
• ŠEDIVÝ, Ivan. T. G. Masaryk: zrozen k mýtu. CS-magazín [online]. březen 2007, [cit. 2018-04-09]. Dostupné z: http://www.csmagazin.com/index.php?a=a2007032099.
• MASARYK, Tomáš Garrigue a Edvard BENEŠ. Korespondence T.G. Masaryk - Edvard Beneš: 1918-1937. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. ISBN 978-80-87782-06-4.
• Ta naše povaha česká: Masaryk – mýtus nebo kult? Česká televize [online]. 2000,
[cit. 2018-04-09]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/400213100011005-masaryk-mytus-nebo-kult/.

Ve třetí kapitole bych se zabýval Masarykem a jeho názory, jež mají přesah právě do současnosti – jeho pohled na filosofii, chápání filosofie, otázky demokracie a humanity, Masarykovy poznámky ke školství a učitelům...

• SVOBODA, Jan. Masarykův realismus a filosofie pozitivismu. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-484-8.
• MASARYK, Tomáš Garrigue. Ideály humanitní a texty z let 1901-1903. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2011. Spisy TGM, sv. 25. ISBN 978-80-86142-36-4.
• NOVOTNÝ, Zdeněk. Korektiv Masarykovy filosofie. Praha: Filosofia, 2011. ISBN 978-80-7007-349-0.
• OPAT, Jaroslav. Evropa dvacátého století v optice Masarykovy filozofie dějin. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2007. ISBN 978-80-86142-28-9.
• MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie. I, Projevy, články, rozhovory 1918-1920. 5. nově připravené vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003. Spisy TGM, sv. 33. ISBN 80-86495-14-0.
• MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie. II, Projevy, články, rozhovory 1921-1923. 4. vyd., (V této podobě vyd. 1.). Editor Richard VAŠEK, editor Vojtěch FEJLEK. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2007. Spisy TGM, sv. 34. ISBN 978-80-86495-43-9.
• TGM, Rusko a Evropa: dílo - vize - přítomnost. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2002. ISBN 80-86495-15-9.
• BRABEC, Jiří. Cesta a odkaz T.G. Masaryka: fakta, úvahy, souvislosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-620-6.
• OPAT, Jaroslav. T.G. Masaryk Evropan světoobčan. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1999. ISBN 80-86142-05-1.
• MASARYK, Tomáš Garrigue. Student a politika: řeč prof. Dr. T. G. Masaryka na veřejné schůzi pořádané studentskou organizací České strany pokrokové v Hlaholu dne 6. března 1909. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0126-6.
• MASARYK, Tomáš Garrigue. O škole a vzdělání. SPN, Praha: SPN, 1990. Sine ISBN.

Ve čtvrté kapitole bych se pustil do rozboru a reflexe „Masarykova odkazu“ (např. demokracie v době Masaryka a demokracie dnes, současný „stav“ demokracie v ČR a v Evropě, zneužití a dezinterpretace Masarykových myšlenek, současná politika a úloha/místo T. G. M v ní...

• KOHÁK, Erazim. Průvodce po demokracii: vzpomínky z amerického života, naděje z pražského návratu. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. ISBN 80-86429-03-2.
• HOGENOVÁ, Anna. K rozhovoru se sebou samým. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-925-4.
• KUNŠTÁT, Daniel. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Praha: Academia, 2014. Společnost, sv. 9. ISBN 978-80-200-2465-7.
• BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. ISBN 978-80-7325-417-9.
• SEDLÁČKOVÁ, Markéta. Důvěra a demokracie: přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty, sv. 52. ISBN 978-80-7419-058-2.
• KRPEC, Oldřich. Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. ISBN 978-80-210-4807-2.

Pátá kapitola (resp. čtvrtá, ještě přesně nevím) by hovořila o československých a českých prezidentech, kteří se k Masarykovu odkazu hlásili. Rovněž bych shrnul, zda důležitost Masaryka nezapadá do pozadí, jak jsme se vypořádali s „masarykovským mýtem“...Dovolil bych si přidat své prognózy do budoucnosti.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je analýza odkazu Tomáše G. Masaryka – práce se snaží odhalit, v čem spočívá význam tohoto odkazu a zda lze považovat Masarykovy ideje za aktuální. V souvislosti s tím si autor vytyčil několik dílčích cílů: představit spekulace, kterými je Masarykův život dosud ověnčen; uceleně popsat vznik a vývoj Masarykova kultu a prozkoumat, jak tento kult rezonuje v dnešní době; reinterpretovat vybrané Masarykovy texty z oblasti etiky, politiky a školství a pokusit se odkrýt, zda v těchto textech můžeme najít poučení či inspiraci pro současnost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of this work is to analyze the legacy of Tomáš G. Masaryk – the work tries to reveal what is the significance of this legacy and whether Masaryk's ideas can be considered current. In connection with this, the author set several partial goals: to present the speculations about Masaryk's life; comprehensively describe the origin and development of the cult of Masaryk and explore how his cult resonates today; the author also would like to reinterpret selected Masaryk's texts from the field of ethics, politics and education and try to reveal whether we can find edification or inspiration for the present in these texts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK