Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvuková a verbální charakteristika promluv moderátorů vybraných rozhlasových stanic
Název práce v češtině: Zvuková a verbální charakteristika promluv moderátorů vybraných rozhlasových stanic
Název v anglickém jazyce: Sound and verbal characterisation of moderators' speech in Czech broadcasting
Klíčová slova: mluvený projev, moderátor, ortoepie, rozhlasové vysílání
Klíčová slova anglicky: correct pronunciation, radio broadcasting, radio presenter, speech
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2018
Datum zadání: 09.04.2018
Datum a čas obhajoby: 21.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka na základě poslechu vybraných rozhlasových stanic provede srovnání řečových projevů jejich moderátorů. Zaměří se zejména na zvukovou stránku jejich vstupů. Zjištěné zvukové charakteristiky projevu moderátorů uvede do vztahu se zaměřením stanice a s jejich cílovou skupinou posluchačů.
Seznam odborné literatury
Hůrková, J. (1995) Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia.

Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky oboru. Praha: Karolinum.

Palková, Z. (2008/09). Výslovnost současné češtiny a kultura řeči. Český jazyk a literatura, 59(1), s. 18–26.

Zeman, J. (2008). Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus.

Romportl, M. a kol. (1978). Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov přejatých. Praha:
Academia.

Hála, B. a kol. (1955, 1967). Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov českých. Praha: SPN.

Dokulil, M. a kol. (1986). Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia.

Kraus, J. (2010). Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum.

Veroňková, J. (2004). Průřez rozhlasovými stanicemi 1999 – 2002 (ze série poslechových testů „Řečový vzor“). In: Minářová, E. & Ondrášková, K. (Eds.), Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy, 99–107. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Veroňková, J. & Janoušková, J. (2010). Jak hodnotí posluchači zvukovou stránku projevů u moderátorů zpravodajství ČT1? In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J. & Havlová, E. (Eds.), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše, 115–119. Praha: Karolinum.

Veroňková, J. (2012). Typické nedostatky ve výslovnosti moderátorů televizního zpravodajství. In: Hajíčková, Z. & Vacula, R. (Eds.), Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012, 143–153. Praha: Filip Tomáš – Akropolis.

Janoušková, J. & Veroňková, J. (2008). Moderátoři večerního televizního zpravodajství 2003. In: Čeština doma a ve světě 2/XVI, 53–81. Praha: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Veroňková, J. & Poukarová, P. (2017). The relation between subjective and objective assessment of speaking rate in Czech radio newsreaders. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3/2017, Phonetica Pragensia, 95– 107.

Veroňková J., Janoušková J.: Jak hodnotí posluchači zvukovou stránku projevů u moderátorů zpravodajství ČT1? In Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 115-119. ISBN 978-80-246-1756-5.

Veroňková J., Janoušková J.: Jak hodnotí posluchači zvukovou stránku projevů u moderátorů zpravodajství ČT1? In Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 115-119. ISBN 978-80-246-1756-5.

Martin Havlík, Lucie Jílková, Veronika Štěpánová: Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase. Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 2

Statut Českého rozhlasu. http://media.rozhlas.cz/_binary/03848631.pdf

MARŠÍK, Josef. Programme structure of Czechoslovak radio: review of programmes and broadcasts: handbook for participants in the international seminar. Prague: Czechoslovak Radio Broadcasting, 1986. 47 s.

MARŠÍK, Josef. Úvod do teorie rozhlasového programu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 106 s. ISBN 80-7184013-0.

SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Informace - text - kontext: nad současnou situací médií. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 44 s. ISBN 978-80-244-2059-2.

JIRÁK, Jan a NEKVAPIL, Jiří a ŠOLTYS, Otakar et al: Jazyk ve společenském kontextu. Praha: Karolinum,
1993, 1996, 102 s. (podíl 35 %, editor, autor a spoluautor: autor kapitol Jazyk informace a jazyk názoru, Neverbální komunikace, Rétorika, Masová komunikace a Sociální komunikace, spoluautor kapitol Teorie komunikace a morfologie, s O. ŠOLTYSEM), ISBN 80-7184-210-9

JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Média a společnost . Praha: Portál 2003, 206 s. (podíl 50%), ISBN 80-
7178-697-7

JIRÁK, Jan: Marshall McLuhan stoletý. In: McLuhan, Marshall: Jak rozumět médiím. Praha: Mladá fronta 2011 (doslov), s. 379-385, ISBN 978-80-204-2409-9
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK