Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Využití pohádek v dramatické výchově s dětmi předškolního věku
Název práce v češtině: Využití pohádek v dramatické výchově s dětmi předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Using a fairy tales in drama education with preschool children
Klíčová slova: předškolní dítě, mateřská škola, dramatická výchova, metody a techniky dramatické výchovy, pohádky
Klíčová slova anglicky: preschool child, nursery school, drama education, methods and techniques of drama in education, fairy tales
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: MgA. Alžběta Ferklová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.04.2018
Datum zadání: 07.04.2018
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium odborné literatury a literatury pro děti.
2) Výběr textů pohádek pro praktickou část.
3) Návrh lekcí do praktické části a tvorba dotazníků/otázek pro děti.
4) Realizace praktické části.
5) Evaluace.
6) Zodpovězení výzkumných otázek.
Seznam odborné literatury
Bláhová, Krista: Uvedení do systému školní dramatiky, Praha 1996
Budínská, Hana: Hry pro šest smyslů, Artama, 2016
Koťátková, Soňa: Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, Karolinum, Praha 1998
Machková, Eva: Úvod do studia dramatické výchovy, Praha 1998
Machková, Eva: Metodika dramatické výchovy, Praha 2011
Machková, Eva: Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, Praha 2000
Marušák, Radek: Literatura v akci, Praha, AMU, 2010
Polzerová, Eva: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy, Artama, Praha 1995
Svobodová, Eva: Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole, Artama, Praha 1992
Švejdová, H. a Svobodová, E.: Metody dramatické výchovy v mateřské školy, Portál, Praha 2011
Ulrychová, Irena a kol.: Hrajeme si s pohádkami, Portál, Praha 2000
Předběžná náplň práce
Cílem mé bakalářské práce je zjištění, zdali si děti lépe osvojí pohádky pomocí dramatických metod a technik, nebo po přečtení textu. Dále budu zjišťovat, do jaké míry je daná dramatická metoda a technika efektivní.
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřuji na předškolní vzdělávání, dramatickou výchovou a rozbor literárních textů. V praktické části se zabývám využitím pohádek v praxi.

Teoretická část:
1. Předškolní věk dítěte
a) Tělesný vývoj
b) Kognitivní vývoj
c) Sociální a emoční vývoj
2. Dramatická výchova
a) Dramatická výchova v mateřské škole
b) Osobnost učitele v dramatické výchově
3. Metody a techniky dramatické výchovy
a) Metody a techniky využité v praktické části bakalářské práce
b) Další vhodné metody a techniky pro děti v mateřské škole
4. Lekce dramatické výchovy
a) Struktura lekce dramatické výchovy
b) Podmínky pro dramatickou lekci
5. Literární text v dramatické výchově
a) Volba literární látky
b) Kritéria volby literární látky
c) Literární látka vhodná pro děti předškolního věku
d) Charakteristika pohádek

Praktická část:
V praktické části budu zkoumat, jak si děti lépe osvojí literární text – pohádku. Jedné skupině dětí pohádku pouze přečtu, a s druhou skupinou ji s využitím dramatické výchovy ztvárním a prožiji. Poté pomocí dotazníku budu zjišťovat, kolik informací ohledně pohádky si děti zapamatovaly. Dále uvádím vhodné metody a techniky pro děti předškolního věku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my bachelor thesis is to find out if the fairy tale children learn better using dramatic methods and techniques or after reading the text. Next, I will find out to what extent the dramatic method and techniques is effective.
The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part I focus on pre-school education, drama education and analysis of literary texts. In the practical part I deal with the use of fairy tales in practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK