Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života lidí dialyzovaných ve vybraných dialyzačních střediscích
Název práce v češtině: Kvalita života lidí dialyzovaných ve vybraných dialyzačních střediscích
Název v anglickém jazyce: Quality of Life of People Dialysed in Particular Dialysis Centres
Klíčová slova: kvalita života, selhání ledvin, náhrada funkce ledvin, dialýza
Klíčová slova anglicky: Quality of Life, Kidney Failure, Renal Replacement Therapy, Dialysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2018
Datum zadání: 09.04.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zdůvodnění výběru tématu:
Lidí s onemocněním ledvin, které dospělo do stadia vyžadující dialýzu – náhradu funkce ledvin, v současném světě přibývá, je proto třeba zabývat se tím, jaká je kvalita jejich života, a to z více stran, nejen po stránce čistě medicínské. K výběru přispěla i má osobní zkušenost člověka, jehož onemocnění ledvin v terminálním stadiu nemoci s nutností dialýzy.

Cíl práce:
Základním cílem mé práce je zjistit, do jaké míry je kvalita života lidí léčených dialýzou ovlivněna. V rámci dílčích cílů se chci zaměřit zejména na oblasti pracovního uplatnění, využití volného času a sociálních kontaktů.
V oblasti pracovního uplatnění budu chtít vědět, zda si pacienti udrží své pracovní místo, pracují na zkrácený úvazek nebo odcházejí do invalidního důchodu, a také jaké procento pacientů je již ve starobním důchodu.

Charakteristika metod:
Pro získání potřebných dat volím dotazníkovou metodu. Součástí dotazníku budou otázky otevřené i uzavřené. Dotazníky budou rozdány pacientům vybraných dialyzačních středisek, a to jak pacientům léčeným hemodialýzou, tak dialýzou peritoneální.

Struktura práce:
Práce bude obsahovat část teoretickou a praktickou.
V teoretická část bude obsahovat popis anatomie a funkce ledvin, onemocnění ledvin, bude zahrnovat popis možných způsobů léčby. V dalších bodech teoretické části se budu věnovat tématu kvality života v obecné rovině, tím, jak ji chápe WHO, dále kvalitou života lidí s chronickým ledvinným onemocněním.
V části metodologické popíši, jakou metodu výzkumu používám – dotazníkovou formu, Dotazníkové šetření provedu ve dvou vybraných pražských dialyzačních střediscích.
V závěru své práce vyhodnotím, zda se mi podařilo dosáhnout cílů, které jsem si stanovila, zda se mi podařilo získat odpovědi na otázky, které jsem si položila při stanovení výzkumných úkolů, zda mé výsledky byly něčím limitovány. Vyslovím také potřebu dalšího zkoumání kvality života dialyzovaných lidí a jejich podpory, protože se dá předpokládat, že s ohledem na zvyšující se věk dožití a na fakt, že ledviny jsou orgán, kterému schopnost pracovat naplno se zvyšujícím se věkem klesá, těchto lidí, tedy pacientů nefrologických a dialyzačních oddělení, bude v budoucnosti přibývat.
Seznam odborné literatury
HNILICOVÁ, H. Kvalita života a její význam pro medicínu. In PAYNE, J. a kol. Kvalita života a zdraví. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-657-0

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0179-0

POKOROVÁ, P. Výživa dialyzovaných pacientů. Praha : Forsapi, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-87250-23-5

TESAŘ, V. Hypertenze a ledviny. In TESAŘ, V., SCHUCK. O. Et al. Klinická nefrologie. Praha : Grada Publishing a.s., 2006. ISBN 80-247-0503-6

TEPLAN Vladimír, O. MENGEROVÁ. Dieta a nutriční opatření u chorob ledvin a močových cest, Mladá fronta a.s., 2010. ISBN 978-80-204-2208-8
Předběžná náplň práce
???????????
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
?????????????
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK