Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Určenie druhovej skladby lesa
Název práce v jazyce práce (slovenština): Určenie druhovej skladby lesa
Název práce v češtině: Určení druhové skladby lesa z družicových dat
Název v anglickém jazyce: Forest species determination from satellite data
Klíčová slova: dálkový průzkum, lesní porost, druhy lesa, lesnická hospodářská mapa
Klíčová slova anglicky: remote sensing, forest canopy, forest tree types, forestry map
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2018
Datum zadání: 05.04.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2018
Oponenti: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na stanovení modifikovaného postupu k určení druhové skladby lesa z družicových dat. Pro zvolený druh dostupných družicových dat je úkolem sestavit klasifikační postup pro detekci základních druhů dřevin a to smrku, borovice, dubu a buku. Sestavený klasifikační algoritmus bude vybrán na základě rešerže odborné literatury s přihlédnutím ke známých výsledkům přesnosti klasifikace stanovených druhů a analýzy slabých stránek zvolené metody. Cílem bude navržení a otestování modifikace vybraného klasifikačního postupu. K tomu budou zapotřebí odvodit vhodné sestavy vstupních parametrů odvozených od spektrálních a nebo prostorových příznaků, která povede ke zvýšení přesnosti odhadů inventarizace těchto tříd. Hodnoty parametrů klasifikátoru by měly umožnit získání výsledku klasifikace s přesností nad 80%, ale alespoň v některých případech lepší než průměrná přesnost uváděná v dostupné literatuře. Srovnávacím etalonem bude obsah lesnické mapy území České republiky, podle níž budou vybrána dostatečně homogenní území pro sestavení trénovacích i kontrolních množin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work will be focused on establishing a modified procedure for determining the composition of forest species from satellite data. The task is to prepare a classification procedure for the detection of basic tree species such as spruce, pine, oak and beech taking for consideration the type of available satellite data. The assembled classification algorithm will be selected on the basis of a literature survey, taking into account the known results of the classification accuracy of the specific species and the weaknesses of the selected method for the work. The aim will be to propose and test the modification of the selected classification procedure. To do this, it is necessary to derive appropriate sets of input parameters derived from spectral and/or spatial features that will lead to an increase in the accuracy of inventory estimates of given classes. Values of classification parameters should allow reaching the classification accuracy of over 80% but at least in some cases better than the average accuracy reported in the available literature. The benchmark will be the content of the forest map of the Czech Republic, allowing selection of a sufficiently homogeneous areas used for the compilation of training and control sets.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK