Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Videorozhodčí ve fotbale
Název práce v češtině: Videorozhodčí ve fotbale
Název v anglickém jazyce: Video Assistant Referee in Football
Klíčová slova: fotbal, video, kamera, videorozhodčí/VAR, míč
Klíčová slova anglicky: football, video, camera, video assistant referee, VAR, ball
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2018
Datum zadání: 04.04.2018
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Představit fenomén nové technologie videorozhodčího ve fotbale a zhodnotit jeho význam a účelnost. Zjistit informovanost fotbalových fanoušků o této technologii.
Seznam odborné literatury
Bedřich, L. Fotbal: rituální hra moderní doby. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3927-2
Slepička, P. a kol. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 9788024616025
Předběžná náplň práce
Práce se věnuje videorozhodčímu ve fotbale. Protože se jedná o dlouho očekávanou a významnou změnu ve fotbale, snaží se práce objasnit funkci a pravidla užívání videorozhodčího. Cílem práce je představit tento doposud testovaný fenomén moderního fotbalu. Výzkumná část analyzuje vybraná fotbalová utkání, ve kterých měl být či byl použit videorozhodčí a využívá formu dotazníkového šetření k zjištění povědomí a názorů ohledně videorozhodčího, a to zejména mezi příznivci fotbalu. Zároveň srovnává vlastní šetření s výsledky nezávislé analýzy belgické univerzity v Lovani.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is devoted to the videoreferee at football. As it is a long time expected and important change at football, this work tries to explain the function and ground rules of using the videoreferee. The presentation of this phenomenon at modern football which is so far tested, is the aim of this work. The research part analyses selected football matches in which the videoreferee was or should be used. It uses the methods of questionare to find out the knowladge and view as for videoreferee especially among football fans. As the same time it compare own research with the results of independent studies of belgian university in Lovan.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK