Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deutschförderung in Polen und Tschechien: Zwei Fallstudien
Název práce v jazyce práce (němčina): Deutschförderung in Polen und Tschechien: Zwei Fallstudien
Název práce v češtině: Podpora němčiny v Polsku a Česku: Dvě případové studie
Název v anglickém jazyce: German Language Support in Poland and the Czech Republic: Two Case Studies
Klíčová slova: Podpora němčiny, státní iniciativy na podporu výuky němčiny, školní reformy, vývojové trendy ve výuce němčiny, základní a střední vzdělávání, žáci učící se německy, Polsko a Česko
Klíčová slova anglicky: German language support, state initiatives for the fostering of German classes, school reforms, development trends in German language classes, primary and secondary education, pupils learning German, Poland and the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2018
Datum zadání: 27.03.2018
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 10:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Oponenti: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
• Ulrich Ammon, Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt (Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2015).
• Vít Dovalil, Kateřina Šichová, Sprach(en)politik, Sprachplanung und Sprachmanagement, Literaturhinweise zur Linguistik, Bd. 6 (Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2017).
• Jiří Friedl et al., Dějiny Polska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017).
• Nina Janich, „Sprachplanung“, in: Angewandte Linguistik: Ein Lehrbuch, hrsg. v. Karlfried Knapp et al. (Tübingen: A. Francke Verlag, 2004).
• Eagle Glassheim, „National Mythologies and Ethnic Cleansing: the Expulsion of Czechoslovak Germans in 1945“ Central European History, vol. 33, no. 4 (November 2000): 463-486, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0008938900004003 (letzter Zugriff: 25.4.2018).
• Gerhard Stickel, „Das Europa der Sprachen – Motive und Erfahrungen der Europäischen Sprachenföderation EFNIL“, in: Sprachenpolitik und Sprachkultur, Bd. 57, hrsg. v. Detlev Blanke und Jürgen Scharnhorst (Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2007).
• Radana Novotná, „Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost – z pohledu vzdělávací politiky“ (Master Dissertation, Masarykova univerzita, 2007).
• „Deutsch als Fremdsprache weltweit“, Datenerhebung 2015, Auswärtiges Amt, https://www.auswaertiges-amt.de/blob/201002/b60a04e7861a84b32bee9d84f7d38d86/publstatistik-data.pdf (10. 2. 2018).
• „Education Policy Outlook: Poland“, OECD, European Commission, November 2015, http://www.oecd.org/education/POL-country-profile.pdf (letzter Zugriff: 1. 3. 2018).
• „Language Education Policy Profile: Poland“, Österreichsisches Sprachenkompetenzzenrum, 2005-2007, http://www.oesz.at/download/wilma/Poland_Profilel_EN.pdf (letzter Zugriff: 1. 3. 2018).
• „Förderung der deutschen Sprache“, Auswärtiges Amt, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/kulturdialog/deutschesprache-node (letzter Zugriff: 11. 1. 2018).
• „Die Förderung von Deutsch als Fremdsprache im Ausland: Wer macht was im Rahmen der AKBP?“, Auswärtiges Amt, https://www.auswaertiges-amt.de/blob/201000/c2ae80566423376fc01849e6861ea8d6/deutschfoerderung-data.pdf (letzter Zugriff 1. 3. 2018).
• „Foreign language learning statistics“, eurostat, modified on 29 November 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_learning_statistics (letzter Zugriff: 10.1.2018).
• „Národnostní struktura obyvatel“, Český statistický úřad, 30.6.2014, https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf (letzter Zugriff: 27.4.2018).
• „Schüler nach Bildungsbereich und erlernter moderner Fremdsprache – Anzahl und % der Schüler nach studierter Sprache“, Eurostat, Letzte Aktualisierung 19.12.2017, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (letzter Zugriff: 10.1.2018).
• „Deutsch lernen“, Deutsche Botschaft Prag, http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/de/06-kultur/Deutsch__lernen/__Deutsch__lernen.html (letzter Zugriff: 11.1.2018).
• „Deutschunterricht in Polen – Fakten und Mythen“, iMOVE: Training – Made in Germany, 9.3.2015, https://www.imove-germany.de/cps/rde/xchg/imove_projekt_de/hs.xsl/alle_news.htm?
content-url=/cps/rde/xchg/imove_projekt_de/hs.xsl/23077.htm (letzter Zugriff: 10.1.2018).
Předběžná náplň práce
Výsledkem práce by mělo být porovnání zájmu o školní výuku němčiny ze strany žáků v Polsku a Česku a ze strany vzdělávacích politik Německa, Polska a Česka. Z toho by mohlo být patrné, který stát má o výuku němčiny větší zájem, jestli Polsko, nebo Česko, případně ve kterém státě Německo výuku němčiny více podporuje. Nebo do jaké míry jsou vzdělávací politiky a další informační kampaně o výhodách znalostí němčiny úspěšné.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The outcome of the thesis should be a comparison of interests for German language lessons by pupils in Poland and the Czech Republic and by education policies of Germany, Poland and the Czech Republic. This could demonstrate which state is more interested in German language lessons, if Poland or the Czech Republic, alternatively in which state Germany supports German language lessons more. Or in what extent the education policies and other information campaigns about advantages of German language knowledge are successful.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK