Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klavírní hra v rozvoji hudebnosti v hudebně pohybových činnostech
Název práce v češtině: Klavírní hra v rozvoji hudebnosti v hudebně pohybových činnostech
Název v anglickém jazyce: Piano play in the musicality development and in activities of musc-movements
Klíčová slova: Klavírní hra, hudebně pohybové činnosti, mladší školní věk.
Klíčová slova anglicky: Piano play, musical movement activities, younger school age.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2018
Datum zadání: 25.03.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 13:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním tématem této diplomové práce je rozvoj hudebnosti a hudebně pohybových činností prostřednictvím klavírních skladeb u dětí v mladším školním věku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vychází z ontogenetických, fyziologických a psychologických zákonitostí tohoto období. Dále se zabývá prostředky, které ovlivňují hudebnost dítěte a na závěr této části je popsán vztah klavírní hudby a pohybu a jsou vyjmenovány základní hudebně pohybové činnosti a jejich důležité aspekty. Druhá část diplomové práce, která je částí praktickou se zvolením kvalitativního přístupu výzkumu, vychází z těchto teoretických poznatků.
Praktická část práce se zabývá klavírními skladbami a jejich obsahem k pohybovému vyjádření. Jsou určeny cíle, výzkumné otázky, metody a techniky výzkumu. Pro výzkum byly zvoleny tři skladby od P. Ebena a Snění od Schumanna. Před každou hudebně pohybovou činností byla zvolena vhodná motivace a případně zařazena průpravná cvičení. Každá vybraná skladba je zaměřena na rozličné problematiky, kde prostřednictvím pohybu mohou děti lépe pochopit problematiky v daných skladbách. Pro hudebně pohybové činnosti byly zvoleny běžné aktivity, které vycházejí z přirozeného světa dítěte.
Výsledky výzkumu jsou zapisovány v tabulkách. Byla zde možnost pozorovat a srovnat děti s hudební průpravou a bez hudební průpravy. Poslední, metodická část, popisuje a vyvozuje závěry z provedeného výzkumu, kdy předmětem tohoto výzkumu je pozorování dětí v Domě dětí a mládeže. Závěrem je sdělen výsledek uvedeného kvalitativního výzkumu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main theme of this diploma thesis is the development of musicality and musical movement activities through piano compositions of children at the younger school age. The thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part is based on ontogenetic, physiological and psychological patterns of this period. Furthermore, it deals with the means of musicality influence of the child and at the end of this part the relationship of piano music and movement is described and the basic musical movement activities and their important aspects are listed. The second part of the thesis, which is a practical part with the choice of qualitative research approach, is based on these theoretical findings.
The practical part deals with piano compositions and their content for movement expression. Objectives, research questions, methods and research techniques are identified. Three pieces by P. Eben and Dreaming by Schumann were chosen for the research. Before each musical movement activity, appropriate motivation was chosen and training exercises were included. Each song is focused on a variety of issues where children can better understand issues in the songs. For musical and physical activities, common activities have been chosen, based on the natural child world.
Research results are recorded in tables. There was an opportunity to observe and compare children with musical training and without musical training. The last, methodical part, describes and draws conclusions from the research, where the subject of this research is children observation in the House of Children and Youth. Finally, the result of the
qualitative research is communicated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK