Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika imigrace v programech ČSSD a ODS
Název práce v češtině: Problematika imigrace v programech ČSSD a ODS
Název v anglickém jazyce: The problem of immigration in the programs of the ČSSD and ODS
Klíčová slova: nelegální migrace, migrant, uprchlík, cizinec, politické strany, xenofobie, národnostní menšina
Klíčová slova anglicky: illegal, migration, migrant, refugee, alien, political parties, xenophobia, national minority
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2018
Datum zadání: 21.03.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BARŠA, P. a BARŠOVÁ, A. (2006) Česká republika jako přistěhovalecká země. Policy Paper. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
DRBOHLAV, D. (2010). Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství.
HONUSKOVÁ, V., SCHEU H. CH. a FLÍDROVÁ E. (2016) Ochrana mořské hranice států Evropské unie v kontextu principu nenavracení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
JANÁČKOVÁ, S; SKOPEČEK, J.; SLANÝ, M. (2016). Masová imigrace: záchrana, nebo zkáza Evropy?. Praha: Institut Václava Klause.
KLAUS, V. (2015). Stručný manuál k pochopení současné migrační krize. Velké Přílepy: Olympia.
PALÁT, M. (2015). Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii: vývoj, determinanty, politiky a trendy. Ostrava: Key Publishing.
SCHEU, H. Ch.; ČÁSTEK M. (2010). Aktuální otázky migrační politiky Evropské unie. Praha: Vysoká škola finanční a správní.
ŠAFROVÁ, J. (2010) Studie EMN o asistovaných dobrovolných návratech: programy a strategie České republiky podporující asistovaný návrat a reintegraci do třetích zemí. Praha: Ministerstvo vnitra ČR.
ŠTICA, P. (2014). Etika a migrace: vybrané otázky současné imigrace a imigrační politiky. Ostrava: Moravapress.
VYMĚTAL, Š. a ŠÍCHOVÁ A. (2015) Uprchlíci ze Sýrie: kulturní a psychosociální aspekty. Praha: Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce má za cíl se věnovat problematice imigrace v kontextu dvou ideově odlišných politických stran, které mají v Parlamentu České republiky stálé zastoupení již od roku 1993, tj. ČSSD a ODS. Analýza bude zkoumat období od roku 2012, kdy v programech ani mediích nebyl tomuto tématu přikládán větší význam a celý výzkum bude veden až do roku 2017. Celá problematika bude studována optikou obou mainstreamových stran. Důraz bude kladen na zjišťování toho, jak se strany k tématu imigrace stavěly v průběhu daného časového úseku a zda se snažily o využití protiimigračních nálad tím, že do svých programů zařazovaly body, týkající se odporu k imigraci. Budu zkoumat, jakým způsobem se migrační politika obou stran vyvíjela v průběhu celého období, a jaký vliv na ni měly teroristické útoky, které jsou s migrační krizí spojované. Politické strany patří k jednomu z nejdůležitějších aktérů politického procesu, proto si budu všímat i toho, jakou důležitost těmto tématům strany přikládaly a do jaké míry se díky němu snažily získat publicitu. Výsledkem práce by měl být ucelený pohled na migrační politiku zmiňovaných politických stran a její vývoj v průběhu doby. Politické strany patří k jednomu z nejdůležitějších aktérů politického procesu, proto si budu všímat i toho, jakou důležitost těmto tématům strany přikládaly a do jaké míry se díky němu snažily získat publicitu. Výsledkem práce by měl být ucelený pohled na migrační politiku zmiňovaných politických stran a její vývoj v průběhu doby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to examine problematics of immigration in context of two ideologically different political parties which have had permanent representation in the Parliament of Czech Republic since 1993 – ČSSD and ODS. The analysis starts with the year 2012 when neither media nor political agendas did assign any importance to this topic. The whole examination will end with year 2016. An issue will be considered through views of both mainstream parties: how they approach topic in bounded time interval and if they tried to exploit anti-immigration moods in society by embracing dislike of immigration in their schemes. Besides, in my thesis I will be dealing with how both parties are approaching problem of immigration, what solutions are offering and how big portion of their agenda this issue takes. I will examine ways questions about migration evolved during the whole period and how terrorist attacks affected these changes in connection with the migration crisis. In view of the fact that politician parties belongs to one of the major players in political process, my thesis will investigate how big importance was attributed to this subject by both ODS and ČSSD. The outcome of this thesis should be comprehensive view on migration policy of both examined political parties and its development over a period of time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK