Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Formy komunikace užívané mezi učiteli a rodiči na konkrétní základní škole
Název práce v češtině: Formy komunikace užívané mezi učiteli a rodiči na konkrétní základní škole
Název v anglickém jazyce: Communication between teachers and parents at concrete school
Klíčová slova: komunikace, učitelé, rodiče, žák, škola, třídní schůzky, informování rodičů, hodnocení
Klíčová slova anglicky: communication, teachers, parents, pupil, school, school meeting, information for parents, evaluation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdalena Richterová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2018
Datum zadání: 16.10.2018
Datum a čas obhajoby: 21.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
•I.fáze : vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny v teoretické části, navrhnout metody projektu BP.
•II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovené metod.
•III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků.
Seznam odborné literatury
•ČAPEK, R., Učitel a rodič, Grada publishing, a.s. ISBN 978-80-247-4640-17
•GAVORA, P. :Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. ISBN 80- 85931-79-6
•MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J., Sociální a pedagogická komunikace ve škole, Státní pedagogické nakladatelství, n. p. v Praze, 1990. ISBN 80-04-21854-7
•MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi, 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Grada Publishing a.s.. 2010, ISBN 978-80-247-2339-6
•STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu, Sage Publications, Inc., 1990. ISBN 80-85834-60-X
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.
•VALIŠOVÁ, A., Asertivita v rodině a ve škole aneb zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli, H&H 1998. ISBN 80-86022-41-2
•VYBÍHAL, Z., Psychologie lidské komunikace, Portál s.r.o., Praha 2000. ISBN 80-7178-291-2
Předběžná náplň práce
Práce má charakter převážně empirické povahy, je založena metodě kvalitativního šetření na konkrétní základní škole.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK