Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrat do života po operaci kolorektálního karcinomu
Název práce v češtině: Návrat do života po operaci kolorektálního karcinomu
Název v anglickém jazyce: Return to life after colorectal carcinoma operation
Klíčová slova: návrat do života, kolorektální karcinom, stomie, edukace, kvalita života stomika,
Klíčová slova anglicky: return to life, colorectal cancer, ostomy, education, quality of life stoma,
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2018
Datum zadání: 13.03.2018
Datum a čas obhajoby: 11.02.2020 08:00
Místo konání obhajoby: ÚTPO 1. LF UK, Studničkova 7
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Daniela Srpová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010, opatřením rektora č. 6/2010, opatřením rektora č. 8/2011 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
Zahraniční zdroje

1. Associations of health behaviours with return to work outcomes after colorectal
cancer
Lynch, Brigid; Mihala, Gabor; Beesley, Vanessa; Wiseman, Allan; Gordon, Louisa;
Lynch, Brigid M; Beesley, Vanessa L; Wiseman, Allan J; Gordon, Louisa G
upportive Care in Cancer (SUPPORT CARE CANCER), Feb2016; 24(2): 865-870. (6p)

Trvalý odkaz na tento záznam:

http://www.medvik.cz/link/access.do?source=ebsco&url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=111969536&lang=cs

2. Quality of life and symptoms in long-term survivors of colorectal cancer: results

Autoři:

Kunitake, Hiroko; Russell, Marcia; Zheng, Ping; Yothers, Greg; Land, Stephanie; Petersen, Laura; Fehrenbacher, Louis; Giguere, Jeffery; Wickerham, D.; Ko, Clifford; Ganz, Patricia; Russell, Marcia M; Land, Stephanie R; Giguere, Jeffery K; Wickerham, D Lawrence; Ko, Clifford Y; Ganz, Patricia A

Zdroj:

Journal of Cancer Survivorship (J CANCER SURVIVORSHIP), Feb2017; 11(1): 111-118. (8p)

ISSN:
1932-2259

Trvalý odkaz na tento záznam:
http://www.medvik.cz/link/access.do?source=ebsco&url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=120948216&lang=cs

3. Gender differences in the perception of quality of life of patients with colorectal cancer.

Autoři:
Trinquinato, Isadora; Marques da Silva, Rodrigo; Ticona Benavente, Sonia Betzabeth; Antonietti, Camila Cristine; Siqueira Costa Calache, Ana Lúcia

Zdroj:
Investigacion & Educacion en Enfermeria (INVESTIGACION EDUC ENFERM), 2017; 35(3): 320-329. (10p)

Trvalý odkaz na tento záznam:

http://www.medvik.cz/link/access.do?source=ebsco&url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=125811555&lang=cs


4. Comparison of the FACT-C, EORTC QLQ-CR38, and QLQ-CR29 quality of life questionnaires for patients with colorectal cancer: a literature review.

Autoři:
Ganesh, Vithusha; Agarwal, Arnav; Popovic, Marko; Cella, David; McDonald, Rachel; Vuong, Sherlyn; Lam, Henry; Rowbottom, Leigha; Chan, Stephanie; Barakat, Tasneem; DeAngelis, Carlo; Borean, Michael; Chow, Edward; Bottomley, Andrew

Zdroj:
Supportive Care in Cancer (SUPPORT CARE CANCER), Aug2016; 24(8): 3661-3668. (8p)

ISSN:
0941-4355

Trvalý odkaz na tento záznam: http://www.medvik.cz/link/access.do?source=ebsco&url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=116324727&lang=cs

České zdroje
1. PETRUŽELKA, Luboš. Klinické studie hodnotící kvalitu života nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem (EPIC, NCIC CTG a AGITG CO.18) - komentář. Farmakoterapie. 2008,4(2), 135. ISSN 1801-1209.
2. CHRASTINA, Jan a Jana MAREČKOVÁ. Edukace klientů k provádění testů k detekci okultního krvácení do stolice. Interní medicína pro praxi. 2009,11(11), 524-526. ISSN 1212-7299. Dostupné také z: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/11/14.pdf
3. MACKOVÁ, Marie. Kvalita života po léčbě kolorektálního karcinomu. In: Edukační sborník. 2010, s. 222.
4. KRÁL, Norbert a Bohumil SEIFERT. Screening kolorektálního karcinomu po roce 2009. Medicína po promoci. Gastroenterologie a hepatologie. Vybrané kapitoly pro všeobecné praktické lékaře. 2011,12(Suppl. 1), 33-36. ISSN 1212-9445.
5. Společně proti kolorektálnímu karcinomu. Lékařské listy. 2012,2012(6), 33-34. Dostupné také z: http://zdravi.euro.cz/archiv/priloha-lekarske-listy/covers
6. Edukační DVD jako pomoc pro nejhorší chvíle. Medical tribune. Onkologie. 2013,9(9). ISSN 1214-8911. Dostupné také z: http://www.tribune.cz/tituly/mtr
7. SKÁLOVÁ, Andrea. Jak podpořit kolorektální screening. Zdravotnictví a medicína. 2014,2014(10), 17. ISSN 2336-2987.
8. JEŽORSKÁ, Šárka, Jiří VÉVODA, Hana PETRÁŠOVÁ, Kateřina IVANOVÁ a Radka KOZÁKOVÁ. Hodnocení vlivu sociální opory na míru úzkosti a deprese u pacientů s kolorektálním karcinomem. PsychoSom [online]. 2014,12(2), 118-125 [cit. 2018-03-26]. ISSN 1214-6102. Dostupné z: http://www.lirtaps.cz/psychosom.htm
9. Stomie mé problémy vyřešila. Florence. 2015,11(3), 14. ISSN 1801-464X. Dostupné také z: http://www.florence.cz/
10. SCHNEIDEROVÁ, Michaela a Vladimír BENCKO. Kolorektální karcinom – současný pohled na rizikové a protektivní faktory, možnosti prevence. Onkologie. 2015,9(4), 178-182. ISSN 1802-4475. Dostupné také z: http://www.onkologiecs.cz/archiv.php
11. NESNÍDALOVÁ, Ivana, Drahomíra FILAUSOVÁ a Romana BELEŠOVÁ. Prevence nádorových onemocnění u žen – výzkumné šetření o využití možností prevence nádorových onemocnění v ženské populaci. Praktická gynekologie. 2016,20(1), 23-30. ISSN 1211-6645. Dostupné také z:http://www.prolekare.cz/prakticka-gynekologie-clanek/prevence-nadorovych-onemocneni-u-zen-vyzkumne-setreni-o-vyuziti-moznosti-prevence-nadorovych-onemocneni-v-58173

12. KOČOVÁ, Marie. Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem. Farmakoterapie. 2016,12(2), 264-266. ISSN 1801-1209. Dostupné také z: http://www.farmakoterapie.cz/archiv
13. SÁKRA, Lukáš a Veronika PROCHÁZKOVÁ. Protektivní stomie po resekcích rekta. Koloproktologie. 2016, s. 144-150. ISBN 978-80-204-4179-9.
14. FABIÁNOVÁ, Jana. Správná léčba – správnému pacientovi – ve správný čas. Farmakoterapie. 2016,12(5), 609-610. ISSN 1801-1209. Dostupné také z: http://www.farmakoterapie.cz/archiv
15. RYSKA, Miroslav, Daniel LANGER a Jaroslav KALVACH. Některé současné aspekty chirurgické léčby kolorektálního karcinomu. Onkologická revue. 2017,2017(6), 24-29. ISSN 2464-7195.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce s názvem "Návrat do života po operaci kolorektálního karcinomu." se zabývá výzkumem návratu pacientů do společenského, rodinného a pracovního prostředí zhruba po 3 měsících po ukončení hospitalizace. Jedná se o různorodou skupinu klientů odlišného věku z hospitalizace nemocnice Kadaň s.r.o., gastroenterologické poradny Nemocnice Kadaň s.r.o. Cílem je zjistit, zda informanti po 3 měsících po ukončení hospitalizace jsou spokojeni se svým návratem do běžného života a eventuálně odhalit oblast, která by mohla v případě navrácení do běžného života způsobovala určité komplikace.
V teoretické části budu poukazovat na propojenost zdravotního životního stylu a jeho jednotlivých složek s vlivem na vznik onemocnění kolorektálním karcinomem. Dále se budu zabývat ošetřovatelskou péčí s tímto onemocněním a edukací v oblasti znovunavrácení pacientů do běžného života. Informace pro výzkum budu získávat pomocí individuálního hloubkového rozhovoru s informanty. Výzkumný vzorek bude tvořit zhruba 30 informantů, s kterými budu vést polostrukturovaný rozhovor po 3 měsících po ukončení hospitalizace.

Onemocnění kolorektálním karcinomem je celosvětový problém. Tímto výzkumem chci poukázat na nedostatečnou informovanost klientů o vzniku tohoto onemocnění a souvislostí se zdravotním životním stylem. Mezi dalšími můžeme zařadit důslednou edukaci klientů s návazností na určení diagnózy onemocnění, léčby a znovunavrácení do běžného života.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis named "Return to life after colorectal carcinoma operation" deals with research into the return of patients to the social, family and work environment approximately 3 mounths after the end of hospitalization. This is varied group of clients of a different age from hospitalization of the Kadaň Hospital s.r.o., gastroenterological counseling of Kadaň Hospital s.r.o.
In the theoretical part I will point out to the interconnection of the health lifestyle and its individual components with the influence of colorectal carcinoma. Next, I will deal with nursing care with this illnes and education in the field of reintegration of patients into everyday life. Information for research will be obtained trought individual in-depth interviews with informants. The research sample will consist of about 30 informants with whom I will conduct a semi-structured interview after 3 months after termination of hospitalization.
The aim is to find out if the informants are satisfied with their return to normal life after 3 mounths after the end of their hospitalization, and eventually discover an area that could cause some complications when returning to normal life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK