Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní zátěž personálu pečujícího o zdravotně postižené klienty
Název práce v češtině: Pracovní zátěž personálu pečujícího o zdravotně postižené klienty
Název v anglickém jazyce: Workload of Support Staff Working with Disabled Clients
Klíčová slova: pracovní zátěž|pracovní stres|psychická odolnost|copingové strategie|pomáhající profese
Klíčová slova anglicky: workload|work stress|psychological resistance|coping strategies|caring professions
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2018
Datum zadání: 02.03.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce rozpracovává problematiku pracovní zátěže, která působí na pracovníky pečující o zdravotně postižené klienty. Její ambicí je doplnění poznatků o současném stavu zatížení pracovníků pečujících o osoby se zdravotním postižením. Klade si za cíl změřit a porovnat hodnoty subjektivně vnímané zátěže personálu pečujícího o zdravotně postižené děti a personálu pečujícího o zdravotně postižené dospělé. Práce identifikuje významně působící zátěžové faktory a copingové strategie pracovníků. Teoretická východiska jsou věnována zátěži, stresu, psychické odolnosti a copingovým strategiím. Charakterizují pracovní zátěž personálu pečujícího o zdravotně postižené klienty a vymezují tak blíže cílovou skupinu respondentů empirického šetření uskutečněného v rámci bakalářské práce. Sběr dat k tomuto kvantitativnímu šetření je realizován prostřednictvím dotazníků distribuovaných do vybraných organizací poskytujících sociální služby klientům se zdravotním postižením ve Středočeském kraji. Cílem kvantitativního šetření je zjistit subjektivně vnímanou míru zátěže personálu těchto organizací, identifikovat významně působící zátěžové faktory a copingové strategie pracovníků.

Struktura práce:

1 Pojetí zátěže a stresu v současné psychologii
1.1 Klasifikace a příčiny vzniku zátěže
1.2 Klasifikace a příčiny vzniku stresu
1.3 Odolnost vůči zátěži a stresu
2 Pracovní zátěž personálu pečujícího o zdravotně postižené klienty
2.1 Příčiny vzniku zátěže u personálu pečujícího o zdravotně postižené klienty
2.2 Projevy a důsledky zátěže u personálu pečujícího o zdravotně postižené klienty
2.3 Možnosti prevence zátěže u personálu pečujícího o zdravotně postižené klienty
3 Empirické šetření: Pracovní zátěž personálu pečujícího o zdravotně postižené děti a dospělé
Seznam odborné literatury
BLUMENTHAL, Stephen et al. Role clarity, perception of the organization and burnout amongst support workers in residential homes for people with intellectual disability: A comparison between a National Health Service trust and a charitable company. Journal of Intellectual Disability Research [online]. 1998, 42 (5), s. 409–417 [cit. 2017-11-09]. ISSN 1365-2788. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2788.1998.00150.x/abstract

GÉRINGOVÁ, Jitka. Pomáhající profese: tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Praha: Triton, 2011. Psyché (Triton). ISBN 978-80-7387-394-3.

HLADKÝ, Aleš a Zdeňka ŽIDKOVÁ. Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže: metodická příručka. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-890-5.

HLADKÝ, Aleš. Zdravotní aspekty zátěže a stresu. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-784-2.

KEBZA, Vladimír a Iva ŠOLCOVÁ. Syndrom vyhoření: (informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu). Praha: Státní zdravotní ústav, 2003. ISBN 80-7071-231-7.

KLEVETOVÁ, Dana. Nalézání osobní rovnováhy v pomáhajících profesích. Praha: Ladislava Rotšeidlová – AROK, 2017. ISBN 978-80-906465-1-3.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0528-9.

KOWALSKI, Christoph, Elke DRILLER, Nicole ERNSTMANN, Saskia ALICH, Ute KARBACH, Oliver OMMEN, Frank SCHULZ-NIESWANDT a Holger PFAFF. Associations between emotional exhaustion, social capital, workload, and latitude in decision-making among professionals working with people with disabilities. Research in Developmental Disabilities [online]. 2010, s. 470–479 [cit. 2017-11-10]. ISSN 0891-4222. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422209001942?via%3Dihub

KOZAK, Agnessa, Maren KERSTERN, Zita SCHILLMÖLLER, a Albert NIENHAUS. Psychosocial work-related predictors and consequences of personal burnout among staff working with people with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities [online]. 2013, 34(1), s. 102–115 [cit. 2018-01-22]. ISSN 0891-4222. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422212001886?via%3Dihub

MLÝNKOVÁ, Jana. Pečovatelství 1. díl. Učebnice pro obor sociální péče – pečovatelská činnost. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3184-1.

MLÝNKOVÁ, Jana. Pečovatelství 2. díl: Učebnice pro obor sociální péče – pečovatelská činnost. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3185-8.

PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2017. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5646-2.

PORTOGHESE, Igor, Maura GALLETTA, Rosa COPPOLA, Gabriele FINCO a Marcello CAMPAGNA. Burnout and Workload Among Health Care Workers: The Moderating Role of Job Control. Safety and Health at Work [online]. 2014, 5(3), s. 152–157 [cit. 2018-01-22]. ISSN 2093-7911. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791114000419?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb

RICE, Virginia Hill, ed. Handbook of stress, coping, and health: implications for nursing research, theory, and practice. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2012. ISBN 1-4129-9929-4.

SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-312-9.

SKIRROW, Paul a Chris HATTON. Burnout Amongst Direct Care Workers in Services for Adults with Intellectual Disabilities: A Systematic Review of Research Findings and Initial Normative Data. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities [online]. 2006, 20 (2), s. 131–144 [cit. 2017-11-10]. ISSN 1365-2788. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-3148.2006.00311.x/pdf

SMYTH, Emmett, Olive HEALY a Sinėad LYDON. An analysis of stress, burnout, and work commitment among disability support staff in the UK. Research in Developmental Disabilities [online]. 2015, 47(12), s. 297–305 [cit. 2018-01-22]. ISSN 0891-4222. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422215001699?via%3Dihub

ŠPIRUDOVÁ, Lenka. Doprovázení v ošetřovatelství I: pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro pacienty. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5710-0.

VASSOS, Maria a Karen NANKERVIS. Investigating the importance of various individual, interpersonal, organisational and demographic variables when predicting job burnout in disability support workers. Research in Developmental Disabilities [online]. 2012, 33 (6), s.1780–1791 [cit. 2017-11-13]. ISSN 0891-4222. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422212001084?via%3Dihub VASSOS, Maria, Karen NANKERVIS, Trevor SKERRY a Kerrie LANTE. Work engagement and job burnout within the disability support worker population. Research in Developmental Disabilities [online]. 2013, 34 (11), s. 3884–3895 [cit. 2018-01-22]. ISSN 0891-4222. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422213003478?via%3Dihub

ZÁŠKODNÁ, Helena a Alina KUBICOVÁ. Prosociální chování u pomáhajících profesí. KONTAKT: Časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci [online]. 2008, s. 150–158 [cit. 2017-11-11]. ISSN 1804-7122. Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/2~2008/774-prosocialni-chovani-u-pomahajicich-profesi
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK