Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a vývoj Komunistické strany Československa ve 20. letech 20. století.
Název práce v češtině: Vznik a vývoj Komunistické strany Československa ve 20. letech 20. století.
Název v anglickém jazyce: The emergence and development of the Communist party of Czechoslovakia in the 20.years 20.century.
Klíčová slova: Československo, politická strana, komunismus, KSČ, bolševizace
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, political party, communism, the Communist Party of Czechoslovakia, bolshevization
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2018
Datum zadání: 01.03.2018
Datum a čas obhajoby: 20.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat a analyzovat odbornou historickou a politologickou literaturu k problematice levicových stran
na počátku 20. století, konkrétně pak ke vzniku a vývoji KSČ ve 20.letech 20.st. Analyzovat vybrané noviny
v daném období, levicové i pravicové a srovnat.. Rozebrat, anylyzovat a srovnat programy KSČ v daném období.
Seznam odborné literatury
Broklová,E. Československá demokracie. politický systém ČSR 1918 - 1939. Praha: SLON, 1992
Cabada,L. Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890 - 1938. Plzeň: Aleš Čeněk 2005
Čada,V. KSČ v období 1921 - 1948: strategie a taktika. Praha: Svoboda 1988
Nechvátal, M. 15.5.1921 - založení KSČ: ve službách Kominterny. Praha: havran, 2002
Prokš, Petr. Politické programy Českoslovanské= a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878 - 1948, Praha: Historický ústav, 1999
Rupnik, J. Dějiny KSČ od počátků do převzetí moci. Praha: Academia 2002
PRotokoly sjezdů KSČ ve 20. letech; Volební programy KSČ
Denní tisk : Právo lidu, Rudé právo, České slovo aj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK