Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grammatical Categories in Linguistic Resources vs. English Course-books for Advanced Learners
Název práce v češtině: Gramatické kategorie v lingvistických zdrojích vs. učebnicích angličtiny pro pokročilé
Název v anglickém jazyce: Grammatical Categories in Linguistic Resources vs. English Course-books for Advanced Learners
Klíčová slova: modalita, čas, vid, lingvistická terminologie, učebnice angličtiny
Klíčová slova anglicky: modality, tense, aspect, linguistic terminology, English coursebooks
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2018
Datum zadání: 01.03.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretická východiska – termíny lingvistické
2. Stanovení hypotéz
3. Vypracování praktické části práce – kategorizace v učebnicích pro pokročilé
4. Analýza dat
5. Závěr
Seznam odborné literatury
DUŠKOVÁ, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia 1994.
Quirk, R. and S. Greenbaum. A Student’s Grammar of the English Language. London: Longman 1990.
Leech, G. Meaning and the English Verb. Harlow: Pearson Longman 2014.
Gude, K., Duckworth M., Rogers, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP 2012.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se skládá ze dvou základních částí:
1) přehled vybraných gramatických kategorií ve standardních lingvistických manuálech
2) přehled a porovnání korespondujících termínů v učebnicích praktické angličtiny
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor thesis consists of two main parts:
(1) overview of selected grammatical categories in standard linguistic manuals
(2) overview and comparison of corresponding terminology in English course-books
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK