Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
IX. Kongres Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov, Praha - Bratislava 1966
Název práce v jazyce práce (slovenština): IX. Kongres Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov, Praha - Bratislava 1966
Název práce v češtině: IX. Kongres Mezinárodní asociace výtvarných kritiků, Praha - Bratislava 1966
Název v anglickém jazyce: IX Congress of the International Association of Art Critics, Prague - Bratislava 1966
Klíčová slova: Mezinárodní asociace výtvarných kritiků|výtvarná kritika|výtvarné umění|Československá socialistická republika|Jiří Kotalík|Miroslav Míčko
Klíčová slova anglicky: International Association of Art Critics|Art Criticism|Fine Arts|Czechoslovak Socialist Republic|Jiří Kotalík|Miroslav Míčko
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2018
Datum zadání: 28.02.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práca sa bude v širšom zmysle zaoberať činnosťou československej sekcie Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov (L'Association internationale des critique d'art, ďalej AICA) v rozmedzí rokov 1956 – 1972. Pozornosť bude smerovať predovšetkým k priebehu IX. Medzinárodného kongresu asociácie, ktorý sa konal v Prahe a Bratislave od 25. septembra do 3. októbra 1966. Zhodnotená bude jednak obsahová náplň kongresu, ktorá bola venovaná povahe samotnej výtvarnej kritiky, jej nástrojom a metódam; rovnako tak sa bude práca venovať spôsobu konštruovania obrazu o miestnom aktuálnom umeleckom dianí, ktorý bol organizátormi vytváraný s ohľadom na možné hodnotenie československého umenia zahraničnými kritikmi a teoretikmi. Predmetom práce bude taktiež sledovanie rozsiahlych polemík a diskusií nad takto založenou koncepciou pripravených prehliadok v radoch domácich teoretikov na jednej strane a zahraničných účastníkov kongresu na strane druhej.
Medzi otázky, ku ktorých objasneniu sa na pozadí vlastného obsahu bude pripravovaná práca snažiť prispieť, patrí tiež spôsob definovania umeleckej kritiky v rámci kultúrnej politiky centrálne riadenej komunistickou stranou, problém vnútorných konfliktov v rámci kultúrnej scény Československa či forma fungovania vybraných aspektov globálneho umenia v miestnom sociálnopolitickom kontexte. Vo svetle naznačeného sa tak diplomová práca bude sústrediť na dejiny umenia daného časového vymedzenia nielen ako na sled artefaktov, ale predovšetkým ako na skladbu procesov myslenia o umení.
Seznam odborné literatury
Bazin, Jérôme/Glatigny, Pascal/Piotrowski, Piotr (eds.): Art beyond Borders. Artistic Exchange in Communist Europe (1945 – 1989), Budapest 2016.
Bishop, Claire: Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London 2012.
Geržová, Jana: Slovenské výtvarné umenie 1949 – 1989 z pohľadu dobovej literatúry, Bratislava 2006.
Grúň, Daniel: Archeológia výtvarnej kritiky. Slovenské umenie šesťdesiatych rokov a jeho interpretácie, Bratislava 2009.
Hamada, Milan: Zrod novodobej slovenskej kultúry, Bratislava 1995.
Havránek, Vít (ed.): Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umění šedesátých let, Praha 1999.
Jakubec, Ondřej/Miltová, Radka (eds.): Umění a politika: sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno 2013.
Kováč, Dušan/Marek, Michaela/Pešek, Jiří/Prahl, Roman (eds.): Kultura jako nositel a oponent politických záměrů, Praha 2009.
Leeman, Richard (ed.): Le demi-siécle de Pierre Restany, Paris 2009.
Orišková, Mária: Dvojhlasné dejiny umenia, Bratislava 2002.
Perrier, Henry: Pierre Restany. L'alchimiste de l'art, Paris 1998.
Piotrowski, Piotr: In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe, 1945 – 1989, London 2009.
Ševčík, Jiří/Dušková, Dagmar/Morganová Pavlína (eds.): České umění 1938 – 1989: programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001.
Welch, Klara: Antipolitics in Central European Art 1956 – 1989. Reticence as Dissidence under Post-Totalitarian Rule, London 2014.
České dobové periodiká: Rudé právo, Svobodné slovo, Literární noviny, Mladá fronta, Lidová demokracie, Výtvarná práce, Výtvarné umění, Estetika, Tvar, Kulturní tvorba, Mladý svět, Panorama, Sešity pro mladou literaturu, Večerní Praha
Slovenské dobové periodiká: Mladá tvorba, Výtvarný život, Smena, Smer, Kultúrny život, Slovenské pohľady
Primárne dokumenty z archívov: Archiv Národní galerie v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Národní archiv České republiky, Archív hlavného mesta Bratislavy, Archív Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Les Archives de la critique d'art – Rennes, Archiv zur Kunst der DDR – Universität Hamburg
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK