Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Muži jako učitelé v mateřských školách
Název práce v češtině: Muži jako učitelé v mateřských školách
Název v anglickém jazyce: Men as Teachers in Nursery Schools
Klíčová slova: učitel, muž, mateřská škola, předškolní vzdělávání, předškolní věk, mužský vzor, gender, feminizace školství
Klíčová slova anglicky: teacher, man, kindergarten, preschool education, preschool age, male exemplar, gender, feminization of education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Karolína Kapuciánová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2018
Datum zadání: 08.03.2018
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na problematiku působení mužů na pozici učitele v mateřských školách. V České republice jsou učitelé-muži v porovnání s jinými, zvláště západními, evropskými zeměmi velmi málo zastoupeni v pedagogických sborech. V západních zemích Evropy pozorujeme snahy o vyšší zapojení pedagogů-mužů v předškolních zařízeních. Tyto záměry jsou zdůvodňovány řadou přínosů, kterými učitelé-muži obohacují vzdělávací procesy i klima předškolních zařízení. V České republice v posledních letech narůstá počet mužů, kteří působí v mateřských školách. Cílem práce je zmapovat aktuální situaci zapojení mužů na pozici učitele v mateřské škole v České republice a nastínit dosavadní zkušenosti vybraných mateřských škol v této oblasti.
Teoretická část bakalářské práce poskytne informační základnu pro zpracování výzkumné části. Bude zpracován historický kontext zapojení mužů do výchovně-vzdělávacích procesů v předškolních institucích a současná situace v České republice. Pozornost bude věnována i situaci v předškolních zařízení ve vybraných zemích v zahraničí. Bude pojednáno o osobnosti učitele a shrnuty poznatky z vybraných výzkumů zaměřených na pedagogy-muže v předškolních zařízeních.
Cílem empirické části bakalářské práce bude analyzovat zkušenosti mateřských škol se zapojením učitelů-mužů do vých.-vzdělávacích procesů a zhodnotit přínosy a rizika. Bude zkoumáno, jak hodnotí vedoucí pracovníci, učitelky a učitelé zapojení učitelů-mužů do vých.-vzdělávacích procesů v MŠ a jaké přínosy a rizika to představuje. Ve výzkumném šetření bude užito dotazníkového šetření mezi řediteli/ředitelkami MŠ a mezi učitelkami v MŠ, kde působí učitelé-muži.
Seznam odborné literatury
BEM LIPSITZ, Sandra. The lenses of gender: transforming the debate on sexual inequality. London: Yale University Press, 1993. ISBN 0-300-06163-3.
JŮVA, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. 6., rozš. vyd. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-151-5.
MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. Vyd. 7. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0853-2.
MIŠURCOVÁ, Věra. 150 let mateřského školství v českých zemích: (J.V. Svoboda a jeho následovníci). Praha: Ústřední knihovna-OBIS pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1982.
OECD (2017), Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care, OECD Publishing, Paris. ISBN 978-92-64-27611-6. http://dx.doi.org/10.1787/9789264276116-en
OBERHUEMER Pamela a Inge SCHREYER eds. Workforce Profiles in Systems of Early Childhood Education and Care in Europe [online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: http://www.seepro.eu/
RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0525-2.
SMETÁČKOVÁ, Irena. Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, 2007. ISBN 978-80-87110-00-3.
ŠMELOVÁ, Eva. Mateřská škola a její učitelé v podmínkách společenských změn: teorie a praxe II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1373-6.


Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na téma muži na pozici pedagoga v mateřské škole. V teoretické části popisuje historický vývoj zapojení mužů ve výchově a vzdělávání dětí, následně se zabývá proměnou rodiny, s níž je spojena stále větší potřeba přítomnosti mužů v mateřských školách z důvodu časté absence mužského vzoru v životech dětí předškolního věku. Shrnuje rozdíly mezi mužským a ženským elementem ve výchově, hledá přínosy a rizika působení muže v předškolních institucích. Práce mapuje zapojení mužů pedagogů v České republice i ve vybraných evropských zemích. Přináší inspiraci ze zemí, které jsou na předních příčkách žebříčku v počtu mužů v předškolních zařízení. Empirická část si klade za cíl metodou dotazníkového šetření zjistit a porovnat zkušenosti a názory učitelek, ředitelů, ředitelek i studentů oboru Učitelství pro mateřské školy a zkoumá cestu k povolání učitele v MŠ ze strany samotných mužů. Výzkum ukazuje pozitivní i negativní zkušenosti se zapojením mužů do výchovně vzdělávacích procesů v MŠ, i přesto jsou ostatní zaměstnanci škol většímu zapojení mužů do MŠ nakloněni.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis focuses on the topic of men in position of teacher in kindergarten. The theoretical part describes the historical development of involvement of men in education of children, then it describes transformation of family, which is associated with increasing need for the presence of men in kindergartens due to the frequent absence of male exemplar in the lives of preschool children. It summarizes the differences between male and female elements in education, it´s benefits and risks. The work shows the situation in the Czech Republic and in other countries. The aim of the empirical part is to find out and compare experiences and opinions of teachers, directors and students and to explore how did men themselves got to teaching. Used method is a questionnaire survey. The research shows positive and negative experiences with involvement of men in educational processes in kindergartens, but men colleagues inclined to involve more men in kindergartens.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK