Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zajišťování bezpečnosti a mimořádné stavy v ústavním pořádku ČR
Název práce v češtině: Zajišťování bezpečnosti a mimořádné stavy
v ústavním pořádku ČR
Název v anglickém jazyce: Safety securing and states of crisis in the constitutional
law of the CR
Klíčová slova: mimořádné stavy, zajišťování bezpečnosti, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav
Klíčová slova anglicky: States of crisis, Safety securing, State of emergency, State of threat to the state, War state
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2018
Datum zadání: 27.02.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2018
Datum a čas obhajoby: 09.05.2018 16:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2018
Oponenti: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce pojednává o problematice zabezpečování bezpečnosti státu, s důrazem na institut tzv. mimořádných stavů v ústavním pořádku České republiky. Úvodem jsou zkoumány základní zásady úpravy, historický vývoj, obecný bezpečnostní kontext či mezinárodní aspekty. Práce se podrobně věnuje jednotlivým mimořádným stavům - stavu nebezpečí, nouzovému stavu, stavu ohrožení stavu a válečnému stavu. Každý z výše uvedených stavů je podrobně popsán co do jeho specifik, způsobů vyhlašování či pravomocí jednotlivých orgánů státu. Rozsáhlá kapitola je věnována i společným institutům. Poslední část práce pojednává o dalších způsobech zajišťování bezpečnosti, a to v konotaci na čl. 43 Ústavy ČR. Jde např. o problematiku vysílání ozbrojených sil mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil cizích států na území České republiky či bližší úprava přejezdů a průletů přes území České republiky. Ze závěru práce pak vyplývá, že současná úprava mimořádných stavů není vhodně aplikovatelná v praxi a obsahuje řadu nejasností. Vzhledem k povaze situací, za kterých k jejich aplikaci dochází, se toto jeví značně nebezpečně a nabízí se úvaha o vhodnosti novelizace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis discusses the issue of securing safety of the state with emphasis on the institute of so called states of crisis in the constitutional law of the Czech Republic. The first part deals with states of crisis in general, outlines the basic theory of states of crisis as institutes of law, historical and international context of regulation, as well as on a generally security oriented context. The second section is dedicated to individual states of crisis, namely the state of danger, state of emergency, state of threat to the state and state of war. The thesis contain the basic description of the state of emergency, its sources of law, the method of its declaration all of the states of crises and discusses institutes common for all, or most of the individual states of crisis. Last section of this thesis focuses on further methods of safety ensuring, in particular with connotation to Article 43 of the Constitution of the Czech Republic. For example the regulation of the dispatch of armed forces beyond the territory of the Czech Republic and the residence of foreign armed forces in the territory of the Czech Republic or the regulation of crossing and flying across the territory of the Czech Republic. The conclusion indicates that the current legislation regulating states of crisis is not suitably applicable in practice and contains much ambiguity. Considering the nature of the situations, in which the states of crisis are applied, the abovementioned problem appears considerably dangerous and could call for the adoption of amending legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK