Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče u polytraumatizované pacientky s komunikačními bariérami
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče u polytraumatizované pacientky s komunikačními bariérami
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the multiple trauma patient with communication barriers
Klíčová slova: Polytrauma, komunikační bariéra, tracheostomická kanyla, posttraumatický kognitivní deficit, komunikační klíč, ošetřovatelská péče, pacient jiné národnosti (cizinec)
Klíčová slova anglicky: Multiple trauma, communication barrier, tracheostomy tube, post-traumatic cognitive deficit, communication tool, nursing care, patient of other nationality (foreigner)
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Pražáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2018
Datum zadání: 25.02.2018
Datum a čas obhajoby: 16.06.2021 07:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Jana Bauerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010, opatřením rektora č. 6/2010, opatřením rektora č. 8/2011 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
• Augmentative and Alternative Communication (AAC) Online ISSN 1477-3848.
• BARTŮNĚK, Petr, Dana JURÁSKOVÁ, Jana HECZKOVÁ a Daniel NALOS, ed. Vybrané kapitoly zintenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN isbn978-80-247-4343-1.
• BENDOVÁ, Petra. Alternativní a augmentativní komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014.ISBN 978-80-7435-508-0.
• Blissymbolics Communication International Online http://www.blissymbolics.org
• Evidence-Based Nursing Online: ISSN 1468-9618 http://ebn.bmj.com
• International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) Online https://www.i-saac-online.org
• JANOVCOVÁ, Zora. Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5186-7.
• POWELL, Trevor. Poškození mozku: praktický průvodce pro terapeuty, rodinné příslušníky a pacienty. Přeložil Magda WDOWYCZYNOVÁ. Praha: Portál, 2010. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-7367-667-4.
• ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ, ed. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-066-0.
• TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 134 s. Sestra. ISBN 978-80-271-0064-4.
Předběžná náplň práce
Anotace (čj):
Úvod do problematiky a význam tématu:
Lidé jsou společenské bytosti a základním interakčním nástrojem a životní potřebou je pro nás komunikace. Komunikujeme se svým okolím téměř neustále, aniž bychom si to cíleně uvědomovali. Své okolí mimo jiné informujeme o svých pocitech, postojích a okolí informuje zpětně nás. Pomocí komunikace si také uspokojujeme celou řadu potřeb. Přináší nám potěšení, umožní nám úspěch, ale může způsobit i opak - pocit selhání, neuspokojení, konflikt. Obrovský přínos komunikace si většina z nás uvědomí, až když dojde ke snížení či úplné ztrátě komunikačních schopností například vlivem změny prostředí (zahraničí), onemocněním či úrazem aj. Ve zdravotnických zařízeních se velmi často setkáváme s poruchou komunikace, a to jak s poruchou verbální, tak i neverbální. Narušení komunikace je způsobené onemocněním, úrazy, léčbou, podanými léky, prostředím či imobilitou aj.
Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o polytraumatizovanou pacientku ruské národnosti, u které došlo k poruše verbální i nonverbální komunikace vlivem jiného mateřského jazyka, úrazu, posttraumatického kognitivního deficitu, terapie a neschopnosti fonace z důvodu zavedené endotracheální kanyly.
Teoretická část bakalářské práce bude zaměřena na možné způsoby komunikace s pacienty s endotracheální kanylou. Další stěžejní kapitola bude popisovat polytrauma a možnosti jeho léčby.
Cíl práce a výzkumné otázky:
Cílem bakalářské práce je sumarizovat (analyzovat a popsat) dostupné komunikační pomůcky pro tyto pacienty a následně vytvořit srozumitelný komunikační klíč pro usnadnění vzájemné komunikace.
Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
V praktické části bude vypracována ošetřovatelská kazuistika (případová studie) vybrané pacientky s polytraumatem.
Předpokládaná implementace:
Vytvořenou komunikační pomůcku implementovat na pracoviště intenzivní péče pro zlepšení komunikace mezi ošetřujícím personálem a vybranou skupinou pacientů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Anotace (aj):
Introduction to the issue importance of topic:
Human beings are social creatures and communication is the most important interaction tool and the essential need for us. We are communicating with outer world all the time, sometimes even without noticing it. We are sharing with other people our feelings, attitudes, and they are sharing with us theirs. Through communication we also satisfy our needs. When communicating, we can get happy, we can achieve something, but also, on the contrary, we can experience failure, dissatisfaction, conflict. How important the communication is for us we only realise at the point of our limited or completely lost communication abilities, e.g. change of the environment (staying abroad), falling ill or suffering major trauma, etc. In health care facilities, we often encounter some degree of impaired communication in both, verbal and non verbal domains. Disruption in communication is caused by illness, trauma, established therapy, medications, environment or immobility and so on. This bachelor’s thesis describes the specifics of nursing care of multiple trauma patient of Russian nationality, who developed severe communication barrier during her hospital stay due to language barrier, trauma, post-traumatic cognitive deficit, ongoing treatment and lost ability to vocalise due to inserted endotracheal tube.
Theoretical part of the thesis is focused on alternative ways of communication with the patient with tracheostomy tube. Other major part of the thesis describes the topic of multiple trauma and its therapeutic and nursing management.
Aim of the thesis and research goals:
The aim of the thesis is to summarise (to analyse and to describe) available communication options for this cohort of patients and consequently to create comprehensible communication tool to facilitate mutual communication.
Methodology (method, research sample):
Practical part of the thesis will consist of the case study of selected patient with multiple trauma.
Expected implementation:
Suggested comprehensive communication tool to be implemented in Intensive Care Unit to improve communication between health care team and selected cohort of patients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK